Kreationist väckte uppståndelsei universitetshuset

Darwin hade fel, sanningen finns i Första Mosebok. Det var budskapet när kreationisten Anders Gärdeborn höll föredrag i universitetshuset, inbjuden av den kristna studentföreningen Credo Uppsala. Kritiker ville stoppa föredraget men universitetet måste enligt lag ge studentföreningar tillträde till sina lokaler.

Anders Gärdeborn tror att Gud skapade världen på sex dagar för ungefär 10 000 år sedan. Han är aktiv i föreningen Genesis som har specialiserat sig på skapelsefrågan.
- Vi vill riva det hinder som evolutionsläran är för många människor att möta Kristus, berättar han för ett hundratal personer som kommit för att lyssna på hans föredrag Intelligent skapelsetro i sal X i universitetshuset .
Den första timmen försöker han med ett vetenskapligt språkbruk föra i bevis att livet på jorden inte har utvecklats successivt genom urval, utan är skapat under en kort period av en intelligent kraft. Den utveckling som evolutionsbiologerna ser sägs bero på deras evolutionistiska glasögon. (Läs mer om Anders Gärdeborns argument i artikeln nedan.)
Efter pausen vill han visa att skaparen är densamme som Bibelns Gud och använder då även uppenbarad kunskap, alltså Bibeln. Gud skapade inte arter, utan slag av djur och växter, menar Anders Gärdeborn. Till exempel ska Gud ha gjort ett hunddjur med genetisk förmåga att anpassa sig till förändrade miljöer.
- Vargar, rävar, schakaler och dingos härstammar säkert från det. Skaparen själv lade in en möjlighet till variation som kan gå så långt som till nya arter. Däremot finns inga nya organ. De här hunddjuren är bara variationer inom samma tema.

När det är dags för frågestund är det många som ber om mikrofonen. Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi och en känd skeptiker, tar fasta på Anders Gärdeborns resonemang om att en urhund givit upphov till dagens arter av hunddjur genom mikroevolution.
- Varg och räv skiljer väldigt mycket. Människa och schimpans skiljer mindre från varandra och det här vet du, för det har vi pratat om förut. Innebär det att du accepterar att människa och schimpans också har uppstått genom den typ av mikroevolution som varg och räv har gjort?
- Nej, jag förstår inte resonemanget för underförstått i det du säger ligger det att likhet bygger på gemensamt ursprung och det är ju det jag förnekar.
En annan åhörare konstaterar att ett evolutionärt synsätt har lett till många tillämpningar, som vacciner och förståelse av sjukdomsförlopp. Nu undrar han vilken praktisk nytta skapelsetron kan bidra med.
- Vilka människoliv kommer man att rädda?
- Vi dödar 36 000 ofödda barn om året i Sverige idag. Det tror jag att vi skulle hindra med en annan syn än den evolutionistiska, säger Anders Gärdeborn.
Hans svar möts av både svordomar och applåder.

Uppsala universitet har mottagit flera protester mot att vad som ses som ett pseudovetenskapligt föredrag fick hållas inom lärosätets väggar. Men enligt Högskoleförordningen måste universitetet låta demokratiskt uppbyggda studentföreningar använda dess lokaler om sammankomsten hålls för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte. Reglerna gäller också för den som inbjudits att tala av en studentförening. Mötet får bara hindras om man befarar brott eller allvarlig ordningsstörning.
- Man kan ha olika uppfattning i världs-åskådnings- och trosfrågor, men vi kan inte som statlig myndighet åta oss att fälla avgöranden om sådant i samband med lokaluthyrningen, säger universitetets byggnadschef Lennart Ilke.
Även i fall som inte gäller studentföreningar ställer sig universitetet avvisande till förhandscensur: om man i vissa fall inte hyr ut lokaler på grund av de åsikter som man tror ska framföras kan det tolkas som att universitetet stöder de åsikter som framförs i alla andra fall.
Föredragets arrangörer Credo Uppsala tar som förening inte ställning till Anders Gärdeborns mer konkreta påståenden om skapelsen.

Fakta
Anders Gärdeborns koncept Intelligent skapelsetro är en blandning av kreationism och intelligent design.
Kreationism eller skapelsetro är föreställningen att världen skapades i enlighet med berättelsen i Första Mosebok, det vill säga på sex dagar vid en bestämd historisk tidpunkt. Termen används oftast om moderna idérörelser som tror på skapelseberättelsen i motsats till Darwin och den moderna evolutionismen. Utanför de troendes kretsar betraktas synsättet som ovetenskapligt.
Intelligent design, ID, är idén att en intelligent kraft är inblandad i livets uppkomst. ID skiljer sig från andra former av kreationism genom att ett till synes vetenskapligt framställningssätt används. Till exempel kallas inte den tänkta intelligenta formgivaren Gud. För det vetenskapliga samfundet är ID bara ännu ett exempel på pseudovetenskapliga angrepp på evolutionsteorin, som är en av de mest kraftfulla teorierna inom hela naturvetenskapen och har ett mycket starkt stöd från många vetenskapsområden. Källa: Nationalencyklopedin