"Varför litar vi inte på lärarna?"

Många har enligt Uppsala studentkår varit positiva till anonymisering av tentor.Men det finns kritiker. Ergo har pratat med tre lärare som ser konsekvenser av systemet.

Finn Calander undervisar vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och är kritisk till det extra administrativa arbetet de kodade tentorna medför. Han menar att det i slutänden kan komma att påverka studenterna negativt.
– Problemet är att man har infört ett system som minskar lärarens tid att bedöma. Det kan leda till slarvigare rättning med fler misstag. Det riskerar också att läraren inte hinner rätta alla tentor inom den satta tidramen och att studenterna får vänta längre än de borde, säger han.

Britt Hallerdt är nyligen pensionerad från samma institution och har rättat kodade salstentor sedan de blev obligatoriska vid universitetet. Hon menar att anonymitetsidén i värsta fall kan leda till ensidiga examinationsformer och är en dålig förberedelse inför arbetslivet. Hon ser dessutom reformen som en misstroendeförklaring mot lärarnas professionalitet.
– Jag tar det som att universitetsledningen inte tycker att vi klarar av våra jobb. Det är en tragisk föreställning att rättningen skulle bli bättre så här.

Även Bo Westlund från företagsekonomiska institutionen ser ett problem med att lärarnas opartiskhet ifrågasätts.
– Misstänker studenter att lärarna missgynnar dem har vi ett stort tillitsproblem. Då kanske vi istället ska fråga oss: varför litar vi inte på lärarna?

Bo Westlund tror inte att anonymiseringen har skapat större rättssäkerhet för studenterna.
– De som drabbas är personer med annat modersmål än svenska eller funktionshinder som dyslexi. När tentorna är anonyma kan vi inte ta hänsyn till helheten, utan betyget baseras helt på personens förmåga att formulera sig på tentan, säger han.

De kritiska lärare som Ergo pratat med frågar sig alla om det finns någon egentlig forskning som visar på att diskriminering vid tentarättning har förekommit på universitetet. De menar att rättssäkerheten går att öka på andra sätt, till exempel genom klara regler för bedömning av examinationsuppgifter.
– Om diskriminering förekommer tror jag det är på andra moment än tentorna. Anonymiseringen kanske löser vissa problem men skapar samtidigt nya, säger Finn Calander. Bo Westlund är inne på samma linje.
– Att lärare skulle sitta och kolla vem som är vem vid rättning av tentor har jag aldrig hört talas om. Jag kan inte säga att anonyma tentor är fel, men det finns mycket som borde funderas över, säger han.