Studentrörelsen budgetbesvikna

Ouppfyllda vallöften, otillräckliga satsningar och ohållbara lösningar. Regeringens budgetproposition för 2015 möter hård kritik från studentorganisationer.

FinansdepartementetBudgetpropositionen är regeringens förslag till budget för nästkommande år. Den måste rösts igenom av riksdagen innan den börjar gälla.

Utdrag ur budgeten

14 300 nya utbildningsplatser inom universitet och högskola

1 000 kronor mer i studielån per månad

20 miljoner kronor till innovativt byggande för unga

125 miljoner kronor i satsning på kvalitet i högskola och universitet under 2015

Reaktioner från twitterflödet:

"Regeringen föreslår i dagens budgetprop att införa avgifter för studier på svenska högskolor. Det är en skam, varken mer eller mindre!" -Vänsterstudenter

"Regeringens budget: - Höjd skatt på utbildning - Dyrare att anställa studenter - Högre punktskatter (Och ingenting om nya bostäder!)" -Moderata studenter

"Regeringen levererar välbehövliga satsningar på utbildning. Så himla bra!" -Gröna studenters språkrör, Patricio Ruiz Vergara

"Jag trodde inte det skulle ske. Men SFS toksågar regeringens budget." -Ordförande för Centerstudenter, Hannes Hervieu

 "S lovade 1 miljard för ökad kvalitet i högskolan. I #budget15 finns bara hälften. Det stoppar inte ens pågående urholkning." -Ultuna studentkår

Det tog inte lång tid efter budgetpropositionens offentliggörande innan kritiken från studentsverige gjorde sig gällande.

Johannes Danielsson, ordförande för Saco studentråd, ställer sig frågande till vad som hände med den utfästa satsningen på sommarkurser i höstens budgetproposition. I en debattartikel skriven av Saco studentråd och Socialdemokraterna i augusti 2014 utlovades en satsning på just detta men nu väljer regeringen att enbart ”uppmuntra lärosätena att erbjuda en större andel sommarkurser”. En besvikelse enligt Johannes Danielsson, som menar att det krävs extramedel för att lärosäten ska vilja anordna relevanta sommarkurser.

Sveriges förenade studentkårer, SFS, är besvikna på budgeten som de kallar för ”en kalldusch för Sveriges studenter”. Man anser att varken Socialdemokraterna eller Miljöpartiet har kunnat leverera de studentrelaterade satsningar de gick till val på. Förslaget om en höjning av studielånet med 1 000 kronor menar SFS sätter fingret den ohållbara ekonomiska situation som studenter lever med, men att lösningen att öka skuldbördan inte håller långsiktigt.

Även det omtalade kunskapslyftet för högskolor och universitet faller kort enligt SFS då de nya utbildningsplatserna i budgeten endast uppgår till 5 000 stycken, ett antal som successivt ska öka till 14 300 tills 2015. Eftersom efterfrågan på utbildningsplatser har växt de senaste åren skulle en större satsning krävas för att göra det möjligt för fler att studera, menar Rebecka Stenkvist, ordförande för SFS.

En fråga som länge debatterats inom studentorganisationer är den om möjligheten för universitet att inom ramen för internationella samarbeten ta ut en studieavgift även av svenska studenter. Regeringen bekräftar i budgeten att man väljer att gå vidare med det tidigare hårt kritiserade förslaget, något som SFS ställer sig kritiska till. Extra allvarigt anser man det vara eftersom Miljöpartiet och Socialdemokraterna tidigare har uttalat sig positiva till att avskaffa studieavgifter för utomeuropeiska studenter. Saco studentråd har dock samma hållning som utbildningsdepartementet, och menar att möjligheten för utbildningar att ta ut denna avgift enbart handlar om en teknisk detalj som syftar till att förenkla för högskolor att internationaliseras.

Uppsala studentkårs vice ordförande Miranda Cox vänder sig starkt emot förslaget att tillåta studieavgifter för svenska studenter och menar även att det är problematiskt att den enda finansieringen av studieavgiften som presenteras i budgeten är möjligheten till merkostnadslån från CSN.

– I ett läge där svenska studenter drar sig för att ta på sig allt för stora studieskulder, och där bidragsdelen redan är underdimensionerad i relation till lånedelen av studiemedlet ser vi stora risker detta förslag. 

Uppsala studentkår menar även att regeringen presenterar ett bristfälligt underlag till ett lagändringsförslag.

– Någon nämnvärd konsekvensanalys fanns inte med, och man hade heller inte gjort någon internationell jämförelse för att se hur andra länder med avgiftsfri utbildning gått till väga.

Även satsningen för att motverka den svåra bostadssituationen för studenter har mött kritik. Socialdemokraternas utlovade miljard i byggbonus för små hyresrätter och studentbostäder har i budgeten för 2015 blivit 20 miljoner kronor, vilket SFS menar är en klen tröst för alla bostadslösa studenter.

Uppsala universitet ser många positiva förslag i budgetpropositionen som bland annat gällande ökad ersättning för klinisk forskning, fler utbildningsplatser och en förstärkning till utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap samt lärarutbildningar. Men även Uppsala universitet är kritiska till vissa delar av budgeten. 

Regeringen meddelar bland annat att anslagen till de svenska Medelhavsinstituten som finansieras till 90 procent av statliga medel kommer att upphöra, vilket kan komma att innebära att instituten måste stänga. Istället har man valt att istället lägga dess medel till ett nytt naturvetenskapligt centrum i Lund. Uppsala universitets rektor, Eva Åkesson kommenterar hur detta kan komma att påverka universitets forskning och utbildning.  

– Medelhavsinstituten har länge spelat en viktig roll för utbildning och forskning inom humaniora. Det påverkar både verksamheten negativt särskilt för Institutionen för Arkeologi och antikens historia, men även andra institutioner som konstvetenskap, historia och litteraturvetenskap. Vi behöver analysera detta tillsammans med vetenskapsområde och institutioner. Vi hoppas också på en konstruktiv dialog med regeringen i den frågan.

Budgetpropositionen innebär även att de extra medel som Uppsala universitet lovats för att genomföra samgåendet med Campus Gotland föreslås dras tillbaka. Medel som universitetet beslutat att lägga på utvecklingssatsningar på bland annat sjuksköterske- och läkarutbildning.

– Detta ändrar spelplanen mitt i processen och mitt i läsåret. Man bryter en överenskommelse utan dialog, vilket går stick i stäv med regeringsförklaringen där man betonar långsiktighet i planeringsförutsättningarna. säger rektor Eva Åkesson. 

Man är även kritisk till det minskande biståndsanslaget till stipendier för tredjelandsstudenter vilket påverkar Uppsala universitets möjlighet att ta emot denna studentgrupp mycket negativt.