ErgoarkivetDet var vid en salstenta i juridik som studenterna ska ha haft med sig otillåtet material.

Åtta juriststudenter misstänkta för fusk

Vid ett tentamenstillfälle i förra veckan anmäldes åtta studenter på samma kurs i juridik för vilseledande vid examination.

Fusk vid Uppsala universitet

Under 2014 blev 36 studenter föremål för disciplinära åtgärder på Uppsala universitet. 21 av dem stängdes av och 15 varnades. Kvinnor blev i högre utsträckning avstängda än män, 15 av de avstängda var kvinnor och 6 var män. De allra flesta ärenden gällde plagiat.

Enligt universitetskanslerämbetet behöver inte ett högt antal disciplinärenden innebära att det fuskas mer vid ett lärosäte, utan kan innebära att man bedriver ett "gott systematiskt arbete i disciplinfrågor". Att läraren har ett bra stöd när hen ska anmäla fusk kan också spela roll, enligt UKÄ.

Det var vid en salstenta som studenterna blev anmälda misstänkta för vilseledande vid examination. Samtliga av de som anmälts till rektor har haft med sig material till tentan som inte är tillåtet att använda sig av. 

På juristprogrammet får studenter ibland ha med sig en rad tillåtna material till tentan, som lagsamlingar, obligatorisk och tillåten kurslitteratur, kurskompendier och handskrivna anteckningar. 

I anmälningarna framgår att flera av de anmälda studenterna haft med sig böcker som tidigare varit obligatorisk kurslitteratur men inte längre är det, och tre studenter har haft med sig papper som delats ut på kursen som angetts som otillåten litteratur  online på Studentportalen. En av studenterna ska ha haft med sig datorskrivna anteckningar, vilket inte är tillåtet, men som kommer att bli tillåtet i juni i år.

Olle Mårsäter, studierektor på juridiska fakulteten, kan inte kommentera enskilda fall som kan komma att hamna i disciplinnämnden, men säger att det finns detaljerade listor på terminskurserna över vad som är tillåtet och otillåtet material som lärarna går igenom med studenterna inför och på tentan. 
– Vi följer de riktlinjer som finns från universitetet vid sådana här fall för att det ska bli en rättssäker process.

Han understryker också att man ska beakta att det vid en tenta på juridiska fakulteten kan delta uppemot 200-300 studenter. 

Ingen av studenterna har hittills vänt sig till studentombudet vid Uppsala studentkår för stöd och råd, men har möjlighet att göra det. Studenterna kommer också ha möjlighet att i skrift försvara sig. Rektor kommer att besluta om fallen kommer att avskrivas, om studenterna ska få en varning eller om ärendet ska hanteras i disciplinnämnden. I disciplinnämnden sitter bland annat rektor och studentrepresentanter och även där kan fall avskrivas, men också avstängningar utfärdas.