Foto: Sandra GunnarssonEfter att de tunga punkterna klubbats igenom, valde fem ledamöter att lämna. För att mötet skulle kunna fortsätta var man tvungen att ringa in ytterligare en person.

Att överklaga eller icke överklaga…

Ett debattglatt kårfullmäktige beslutade efter långdragna diskussioner igår att Uppsala studentkår ska överklaga kårstatusbeslutet för Uppsalaekonomerna och distansstudenterna kopplade till Campus Gotland. Dessutom kommer man att verka för att se över hur ett framtida samarbetsorgan för Uppsala studenkårer ska utformas.

Foto: Lina Svensk.

Hej fumledamot! Karin Wetterberg, S-Studenter som studerar juridik.

Hur känns det att vara i hetluften?

–Det är kul, det är bra att vi går igenom frågorna ordentligt och debatterar. Det gör det tydligare för ledamöterna.

Hur kommer du påverkas av att JF nu blir en kår?

– Jag blir färdig i oktober så det kommer inte påverka mig så mycket. Jag hoppas det kommer att gå smidigt och tror att Juridiska föreningen kommer att ta sitt ansvar.

Kommer du sitta kvar i fullmäktige?

– Jag kommer stå kvar på listan och sitta till jag slutar, sen går jag vidare i livet.

Vad har du för outfit på dig?

– Jag tog det som låg mest praktiskt till. Kjol och en tröja från second hand, och en scarf för att det är så kallt här. Skorna är tyvärr inte helt rena. 

 

Uppsnappat:

Det visar sig att de allra flesta på fum tycker att prinsessan Estelle är sötast om de måste välja mellan henne, Penny Schulman och nytillskottet prins Oscar. Det var i alla fall hon som rodde hem flest röster när mentometerknapparna skulle testas. Resultatet följdes av spridda “aaaw”. Fumordförande Max Stenberg var imponerad över att “prins Oscar ändå fick sex röster – det finns ju typ bara en bild på honom!”

Hur kosher det över huvud taget är att ranka barns gullighet är kanske diskutabelt. Särskilt när den ena knappt har fått hår och kanske inte kan tävla på lika villkor.

Pågick det någon spännande hockeymatch under gårdagen? Det var i alla fall något sportevent som absolut inte fick missas på gång samtidigt som fum att döma av en av laptopskärmarna i UUS bänkrader. 

“Alltså, jag har sett ritningarna på Ubbo-huset och det harmoniserar ju inte alls med omgivningen!” – Adrian Ribbing från AFK håller inte med om påståendet att det föreslagna huset i kvarteret Ubbo kommer göra sig bra i områdets anrika miljö. Diskussionerna blev lite oproportionerligt långdragna i förhållande till hur troligt det är att det kommer hända något på den byggfronten inom kort. Vad som ska hända i kvarteret Ubbo har nämligen varit på tapeten i över 20 år, så det lär knappast fattas några förhastade beslut där.

“Jag anar att det kommer bli minst 6 000 kronor” – UUS Erik Tullberg vågar sig på en kvalificerad gissning när frågan om hyran för de föreslagna forskarlägenheterna i kvarteret Ubbo kommer upp.

Någon i AFK hade med sig en piska (av hoppmodell). Kanske var det den där metaforiska partipiskan vi hört så mycket om som till slut antagit fysisk form?

23 ledamöter var på plats när gårdagens fullmäktigemöte förklarades öppnat. Ytterligare två ledamöter stor blev församlingen inom någon timme, för att sedan krympa fem pers under mötets sista timme, vilket en kort stund gjorde dem icke-beslutsföra...men mer om det senare.

Mötet inleddes med ett antal avsägelser. Bland annat har fullmäktiges vice ordförande Rebecca Grebestam (UUS) lämnat samtliga av sina förtroendevalda uppdrag. Fum kommer därmed, vad det verkar just nu, vara utan vice ordförande vid terminens sista sammanträde.

Efter avsägelserna följde, som alltid, en genomgång av vad styrelsen gjort sedan förra fum.

– Vi har arbetat mycket med kårstatusfrågan och den proposition om överklagan som vi lagt fram. Vi har också tagit fram en lokal studentbudget som visar att Uppsalastudenten går back drygt 500 kronor i månaden, vilket har fått bra genomslag i media, berättade kårordförande Caisa Lycken.

Under det studentsamverkansmöte som hölls för några veckor sedan – där studentkårerna, Kuratorskonventet och universitetet träffades för att diskutera frågor som rör Uppsalas studenter – diskuterades bland annat problemet med att det vid vissa fakulteter inte finns möjlighet att vara anonym vid inlämning av hemtentor och PM. 

Dessutom har styrelsen lämnat in flera remissvar och skrivelser, bland annat en om ersättning vid VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och att man vill se ett högkostnadsskydd så att ingen student ska behöva betala mer än två procent av studiemedlet i utlägg för till exempel pendlingskostnader för VFU:n.

Därefter var det dags för kvällens stora nummer: frågan om att överklaga eller icke överklaga de kårstatusbeslut som fattades av konsistoriet i februari. Propositionerna som lagts fram av styrelsen var att inte överklaga beslutet att ge Juridiska föreningen kårstatus; att överklaga beslutet att ge nationalekonomiska och företagsekonomiska institutionen kårstatus; samt att överklaga beslutet att Campus Gotlands studentkår Rindi ska få ta över representationen för de studenter som studerar på distans mot Campus Gotland (styrelsen menar att de studenterna vänder sig till US när de behöver hjälp snarare än till Rindi).

Varken förslaget gällande Campus Gotlands distansstudenter eller det om att inte överklaga Juridiska föreningens kårstatus väckte någon större debatt. 

– Juridiska Föreningen representerar en fakultet där det finns ett stort program, där sker inget större utbyte av studenter. Vad gäller Juridiska föreningens kårstatus har vi bedömt att det är ett riktigt beslut, sa styrelseledamoten Karin Wetterberg.

Förslaget att överklaga kårstatusbeslutet för nationalekonomiska och företagsekonomiska institutionen var desto mer kontroversiellt.

Fredrik Geijer Haeggström, styrelseledamot i Uppsalaekonomerna trädde fram och motsatte sig styrelsens påstående att skillnaden i medlemsantal mellan Uppsala studentkår och Uppsalaekonomerna på de berörda institutionerna är liten.

– I mina ögon är 18 respektive 15 procent ingen liten skillnad. 

Han påtalade också att personer ringt honom för att de velat gå ur Uppsala studentkår men inte lyckats. Ett bevis på att den faktiska skillnaden skulle kunna vara ännu högre. Han menade också att eventuellt överklagande skulle försena arbetet.

– Kårfullmäktige bör ta ställning till om det är värt mödan med de låga chanserna till bifall.

Erik Tullberg, UUS, stämde in och tryckte på att Uppsala studentkår tappat runt 900 medlemmar de senaste tre åren.

– Ser man till trenden så är den inte positiv för Uppsala studentkår, men stabil för Uppsalaekonomerna, sa han.

Karin Wetterberg från S-Studenter svarade att man inte bör se till tendenserna i medlemsantal, utan det faktiska siffran just nu. Det är tight mellan kårerna och en faktor som kan påverka medlemsantal, menade hon, är att ett medlemskap i Uppsalaekonomerna är gratis och inte behöver förnyas varje termin.

– Uppsala studentkår måste rekrytera studenterna varje termin. Även om vi har valt att ha det så, är det något som påverkar oss. Vi vill att det ska vara ett aktivt beslut att gå med, sa Karin Wetterberg.

I styrelsens proposition betonades att huvudanledningen till en överklagan är att man inte vill riskera en splittrad studiebevakning. Programmet Polkand lyftes fram som ett exempel där studenter kommer bli representerade av olika kårer. Erik Tullberg kom med invändningar igen.

– Institutionerna som är inblandade i programmet samarbetar över institutionsgränserna, Varför skulle inte kårer kunna samarbeta?    

Caisa Lycken, styrelsens ordförande, replikerade att hon bedömde ett samarbete som svårt.

– Det kommer krävas väldigt mycket samordning. Det här handlar om att det är olika nivåer på studentkårerna. Det är skillnad på fakultetsnivå och institutionsnivå.

Efter en timmes diskussion blev det dags för paus varefter man återupptog mötet och nya diskussioner återigen satte fart.

Miranda Cox, kårens vice ordförande, påpekade att trenden med att mindre kårer bryter sig ut kan få konsekvenser för studentrepresentation i fakultetsnämnder och områdesnämnder. Hon passade också på att upplysa fullmäktige om Uppsalaekonomernas rekryteringskampanj.

– De skickade ut ett massmejl för att få studenter att gå med i Uppsalaekonomerna. “Gå med i Uppsalaekonomerna, det är gratis och du kan vinna en högtalare”. Det är inte seriöst, sa hon.

Fredrik Geijer Haeggström svarade att de redan nu “trycker in så många vi kan i institutionsstyrelserna” och att man har minst fem personer som sitter på institutionsstyrelseposter.

– Jag tänker inte besvara frågan om massmejl. Det handlar om taktik hur man överlever som organisation – Uppsala studentkårs överklagan ett annat exempel på en sådan taktik.

Slutligen blev det dags för omröstning. Fullmäktige klubbade igenom att Juridiska sektionen ska upplösas 1 juli och att sektionsmedlen tillfaller Uppsala Studentkår, samt att Samhällsvetenskapliga och Ekonomiska sektionen slås samman.

Med 14 röster för, 10 röster mot och en som avstod blev det klart att Uppsala studentkår kommer att överklaga kårstatusbeslutet för Uppsalaekonomerna. 

Man beslutade också att överklaga konsistoriets kårstatusbeslut för distansstudenterna vid Campus Gotland, liksom man beslutade att i samarbete med sektionerna och kårpartierna se över hur sektionerna kan utvecklas till studentkårer och hur ett samarbetsorgan skulle kunna utformas.

Efter att de tunga punkterna på dagordningen klubbats igenom var det fem ledamöter som valde att lämna. Det uppstod en mindre kris då mötet inte längre var beslutsfört. Efter flera ledamöters idoga försök att ringa in den enda ledamot som krävdes, dök AFK:s ersättare i kårfullmäktige, Lucas Kramer upp och mötet kunde återupptas. 

Det var dock inga tyngre beslut som skulle fattas; en proposition om att styrelsen aktivt ska stödja de nuvarande byggplanerna som finns för kvarteret Ubbo där bland annat kårhuset står (bifölls), samt en motion från S-studenter att i åsiktsprogrammet lägga till att alla A-­kurser och förstaterminer på utbildningsprogram ska innehålla minst ett utbildningstillfälle i studieteknik som är schemalagt under kursens ordinarie undervisningstid (bifölls).

Ett trött och något otåligt fum valde att vakantsätta de lediga poster som fanns under valärenden och mötet avslutades 20.04 till ljudet av spridda och lättade applåder.