Foto: Lina SvenskTrots de halvmuntra minerna hos universitetsdirektör Katarina Bjelke (t.v.) och rektor Eva Åkesson (t.h.) på bilden ovan, var konsistoriet eniga och nöjda över dagens beslut kring rektorsvalsprocessen.

Nöjda miner efter konsistoriebeslut

När konsistoriet under onsdagen beslutade om former för hur rektor ska rekryteras bjöds det inte på några större överraskningar. Förfarandet kommer likna tillsättningen år 2011 då nuvarande rektor valdes.
– Det har gjorts en del förtydliganden, men grundprincipen är densamma, säger konsistoriets ordförande Carola Lemne.

Foto: Olov-Anders SikkuKonsistorieordförande Carola Lemne är nöjd med dagens beslut. Hon uppger också att hon inte kommer att ingå i rekryteringsgruppen under kommande rektorsprocess.

Det har talats om kuppförsök och flera röster inom universitetet har uttryckt oro över näringslivets ökade inflytande över universitetet sedan det blev känt att Carola Lemne, ordförande i konsistoriet och VD för Svenskt Näringsliv, i september lade fram ett PM eller en “sammanfattning” för hur rektor skulle rekryteras. Det kollegiala inflytandet över processen skulle enligt detta underlag spela en mindre betydande roll än tidigare. Ett nytt förslag, som liknade hur proceduren sett ut tidigare, skickades ut på remiss och under onsdagen blev det dags att besluta om hur formerna för rekrytering av rektor under 2017 ska se ut.

Konsistoriets ordförande Carola Lemne, som ringer upp Ergo strax efter lunch, säger att hon är mycket nöjd med beslutet.
– Det var ett enhälligt beslut. Det var många kloka synpunkter som hade kommit in, bland annat ett förslag på en klok tidsplan som tar hänsyn till hur terminen ser ut, och hur studentrepresentanterna ska utses. Det har gjorts en del förtydliganden, men grundprincipen är densamma, säger Carola Lemne.
Det förslag du lade fram i september skiljer sig ju ganska mycket från det ni beslutat nu?
– Det var inte ett förslag, det är andra som påstått detta, men det betyder inte att det någonsin var så. Det jag la fram var en en sammanfattning som handlade om hur vi kan få den här dubbla förankringen – att rektor både har god förankring i universitetet och i konsistoriet.
Hon påpekar också att många av de remissvar som kommit in har berört principiella frågor kring hur ett universitet ska styras, vilket inte var uppe för beslut under dagen. Detta menar Lemne är en diskussion som ska föras i andra sammanhang då den inte ägs av konsistoriet.   

I sitt remissvar till konsistoriet ställer studentkårerna sig kritiska till att formuleringen i förslaget antyder att konsistoriet bestämmer hur utseendet av rekryteringsgruppens studentrepresentanter ska gå till – “Mandatet att utse studentrepresentanter ligger alltid hos studentkårerna”, skriver de.
– Utseendet av studentrepresentanternas ledamöter behöver förtydligas, vilket kommer att göras. De olika grupperna kommer att utse sina egna representanter, säger universitetsdirektör Katarina Bjelke, under pressträffen efter dagens konsistoriemöte.
Hon säger också att, trots diskussioner och oro över att det kollegiala inflytandet skulle kunna komma att minska inför kommande rektorsval, har samtliga konsistorieledamöter varit eniga och nöjda med dagens diskussion, även lärarrepresentanterna.

Fredrik Hultman, suppleant för studentrepresentanterna i konsistoriet, tycker att dagens beslut föregicks av en diskussion där man vägde in de mest förekommande synpunkterna i remissvaren.
– Jag är nöjd överlag, man har valt att lyssna och skapa god insyn i processen.
Studentkårerna har yttrat sig för ökad studentrepresentation i hörandeförsamlingen. Så ser det inte ut att bli inför kommande rektorsrekrytering. Fredrik Hultman anser dock att fördelningen i dag är rimlig.
– Det finns för- och nackdelar med allt. Någonstans måste man sätta gränsen för hur stor församlingen kan bli, om arbetet ska vara effektivt.
Den debatt i medier som har omgärdat rektorsrekryteringen under hösten menar han ofta har varit spekulativ och legat långt från sakfrågan. När processen nu är fastställd tror han att det fortsatta arbetet kommer att präglas av kollegialitet och studentinflytande, förutsatt att formerna respekteras.
– Allt hänger på att rekryteringsgruppen väger in förtroendet bland studenter och i kollegiet när de tar fram kandidater.

Vad många oroade sig över innan valet var att Carola Lemne skulle ha en post i rekryteringsgruppen – det vill säga den grupp på åtta personer som bland annat ansvarar för att ta fram en kravprofil på rektor och rekrytera kandidater. Men så kommer det inte att bli.
– Det var var uppe för diskussion, ja. Men jag kommer inte att ha tid.
Svenskt Näringsliv är ansvarig för att hålla ihop arbetsgivarsidan i kollektivavtalsförhandlingar med LO, vilket kommer ta en del tid i anspråk under våren förklarar Carola Lemne. Eftersom detta sammanfaller tidsmässigt med rekryteringsgruppens arbete vill hon inte ta risken.
De som varit kritiska mot att du sitter på dubbla roller borde bli glada nu…
– Haha ja, men jag tycker ju inte det är ett problem med dubbla roller.  
Är det inte för att du fått så mycket kritik som du väljer att backa?
– Nej. Men det har varit en trist diskussion med osakliga personpåhopp. Förhoppningsvis kanske vi slipper sådana nu så att det kan bli en bra process.
I stället kommer vice ordförande i konsistoriet, Gunnar Svedberg bli ordförande i rekryteringsgruppen och Christina Mattsson bli vice ordförande. Övriga poster består av tre lärarrepresentanter, två studentrepresentanter och en medarbetarrepresentant.

En annan synpunkt som lyftes i remissvaret från studentkårerna var punkten där det står att rekryteringsgruppen ska arbeta i “samråd” med konsistoriet i framtagande av kravprofil och slutkandidater. De menar att konsistoriet redan har inflytande i och med att två medlemmar i konsistoriet också sitter i rekryteringsgruppen. Exakt vad “samråd” innebär är upp till rekryteringsgruppen att avgöra, menar Carola Lemne. Samtidigt trycker hon på att samråd med konsistoriet är viktigt, så att rekryteringsgruppen inte skickar kandidater till hörandeförsamlingen som konsistoriet inte tycker är okej.
– Det är ju konsistoriet som slutgiltigen ska föreslå kandidater till regeringen. De kandidater som ska komma till hörandeförsamlingen måste därför gillas av konsistoriet innan, först då blir ju hörandet verkligen på riktigt, säger Carola Lemne.

Sittande rektor för Uppsala universitet, Eva Åkesson, var inte med under diskussionerna rörande rektorsvalsprocessen då hon är jävig i frågan. Men under pressträffen efter mötet svarar hon på frågan om hon kommer att ställa upp som kandidat i kommande rektorsval att hon står till förfogande om universitetet så önskar:
– Men det förutsätter att jag har det förtroendet.

Det uppdaterade och reviderade dokumentet med former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor kommer att läggas ut på Uppsala universitets hemsida under de kommande dagarna.