Foto: Sandra GunnarssonSkinkan för dagen utbytt mot tapaskorv på torsdagens kårfullmäktigemöte.

Hostigt men effektivt majfum

VSF tog sin oppositionsroll på allvar och ställde styrelsen till svars för vad de ansåg vara bristande engagemang i frågor rörande Moocs, digitala tentor och verksamhetsförlagd utbildning. Trots en del kritik, var stämningen under kårfullmäktigemötet god – om än något förkyld – och mötet kunde avslutas på mindre än två timmar.

Foto: Sandra GunnarssonHej fumledamot!
Hanna Rikardsdotter, UUS, läser juridik.

Har du varit med på många fum?
– Definiera många, en handfull.
Hur har du tänkt med din fumoutfit?
– Jag klädde mig snarare för jobbet eftersom jag jobbat idag
Vad jobbar du med?
– På försäkringskassan några timmar i veckan
Har du med dig något att äta?
– Nej det har jag inte
Vad ska du göra i sommar?
– Jag ska jobba på försäkringskassan

Uppsnappat

“Jag vill bara gå hem och sova” Fumordförande Jonathan Arvidsson var trött men masade sig till mötet trots feber.

“Här ser ut att ha skett en mindre katastrof” Kårordförande Daniel Simmons när någon (kan vara en Ergoredaktör) hade spillt kaffe över hela fikavagnen.

Det var 29, (senare 30 ledamöter), på plats när verksamhetsårets sista fullmäktigemöte öppnades på torsdagskvällen. Spridda hostningar hördes i lokalen och även fumordförande hade feber (post-valborgsförkylningar?). Det var heller inte speciellt pepp stämning när referatskrivare skulle utnämnas. Sten Storgärds undflydde med ursäkten “ska rycka in i militären på måndag” medan en annan ledamot slapp genom att skylla på “min dator kan inte skriva”. Slutligen nominerade Fredrik Hultman, AFK, sig själv och mötet kunde fortsätta.
 
Efter att man konstaterat att inga adjungeringar eller avsägelser inkommit gick man över på nästa punkt som handlade om finansiering av en ny hemsida och medarbetarportal. Kårerna och nationerna ska förbättra hemsidan Uppsalastudent.com och för det krävs medel. Anledning till den relativt höga kostnaden är att sidan ska vara kopplad till allas medlemsregister. Kårfullmäktige kunde ganska snabbt bifalla propositionen att Uppsala studentkår går in med 253 598 kr för denna portal.

Därefter följde tyst läsestund av styrelsens PM, som kommit in lite sent.

– Ja som ni ser är det lite spridda skurar med stort fokus på överlämningar. Jag kan också berätta att våra externfinansierade verksamheter går bra, men att det är långa väntetider på Studenthälsan. De ska ha ett möte om det i morgon, sa Karin Ottander, vice ordförande.

I arbetet med rambudgeten har styrelsen föreslagit en höjning från 55 till 65 kronor. Daniel Simmons förklarade att med ett lågt räknat medlemsantal på 12 500 medlemmar kommer denna ökning att innebära 250 000 kronor mer i kårens kassa.

– Det är omöjligt att säga hur många medlemmar som faller bort av den höjningen, men vi hoppas att en ökad tia inte skrämmer bort allt för många, sa Daniel Simmons.

Anledningen till höjningen är att antalet helårsstudenter vid Uppsala universitet minskat. Då kåren får pengar från universitetet baserat på antal helårsstudenter som är medlemmar i kåren, har också medel från universitetet minskat.
 
– Höjningen av kåravgiften är för att täcka upp det bortfallet och för att kompensera vanlig löneökning, sa Daniel Simmons.

Det hettade till lite när Martin Holmer (VSF) efterlyste styrelsens uttalanden om MOOCS och digitala tentor, något som skulle ha inkommit under vårterminen. Att löftet inte infriats har sänkt Martin Holmers förtroende för styrelsen. Kårordförande Daniel Simmons försvarade sig med att “annat kommit emellan”.

– Det var diverse skogsbränder som vi måste ta tag i. Det brann inte lika mycket vid MOOCS och digitala tentor. Jag hoppas att nästa styrelse kan genomföra det vi inte hann med.

Martin Holmer godtog dock inte förklaringen.

– Det är konstigt och ansvarslöst, ni har haft hela vårterminen på er, påpekade han.

Vice kårordförande Karin Ottander betonade att bortprioriteringen av dessa uttalanden dessvärre har varit nödvändig.

– Jättetråkigt att höra att du känner så, men vi hoppas att vi kommer att blicka tillbaka på året och tycka att vi prioriterade rätt, sade hon.

Där slutade diskussionen och fullmäktige lämnade över ordet till Martin Holmer igen, denna gång som företrädare för Medicinska sektionen. Vad som fanns att rapportera därifrån var främst att man driver frågan om bättre arbetsmiljö för studenter på Akademiska sjukhuset, vilket de fått mycket uppskattning för, samt att man inlett samarbete med Farmaceutiska studentkåren. Saida Sagal Kolmie och Ann-Catrin Wells presenterade sektion LÄRA:s promemoria. De berättade att de anordnat campusfika på Blåsenhus och samlat in åsikter om hur kvaliteten på seminarier kan höjas, men att responsen inte varit som de önskat. De ville också flagga för Lärardagen 23 maj och sitt samarbete med Erasmus, med syfte att inkludera internationella studenter.


VSF hade ställt en
interpellation till styrelsen där de kortfattat bad dem redogöra för hur de hållit sig till sin verksamhetsplan, vad de hade genomfört och vilka frågor som blivit hängande. Styrelsen hade dock inkommit med ett ganska detaljerat interpellationssvar och det blev dags för tyst läsestund igen.
Styrelsen fick därefter kritik för att stycket om ekonomin fallit bort, och för att man inte skrivit någonting om VFU.

– Anser ni att punkten om praktik och VFU var helt överflödig efter att ni prioriterat bort den helt?, frågade Pontus Valdemarsson, VFS.

– Det är synd att vi inte kunnat lägga ner mer tid på de frågorna. Men det blev problematiskt när vi fick styrelseavhopp i september. Vi hoppas att den pucken kommer plockas upp, svarade Daniel Simmons.
Han menade också att han som studiebevakare på Lära förra året hade arbetat med många fall rörande VFU, och att han insåg vikten av frågan. Pontus Valdemarsson var inte nöjd med svaret:

– Ni hade erfarenhet, men kände alltså att det inte var värt att att prioritera?

– Den enda som hade erfarenhet var jag själv. Men jag insåg att jag inte skulle ha tid att ha en sammankallande funktion när andra parten i gruppen föll bort. Vi hade resurserna men inte tiden, svarade Daniel Simmons.

Motionen om göra kårfullmäktige mindre, och på det sättet mer effektiv, togs upp men bordlades utan diskussion till septemberfum.

Därefter blev det dags att rösta igenom förändringar av två olika reglementen – ett för studiebevakarna och ett för kårföreningar. Då det första reglementet inte ändrats sedan 2011, ansåg styrelsen att förändringar krävdes för att reglerna skulle överensstämma med hur det ser ut för studiebevakarna idag. Emma van Aller (VSF) undrade om de berörda fått granska den reviderade remissen, vilket Karin Ottander uppgav inte varit fallet.

– Optimalt skulle förstås studiebevakarna ha fått granska, men ärendet var för brådskande eftersom det fanns många allvarliga fel i reglementet. Vi tycker oss dock ha självförtroendet att göra bra ändringar ändå.

Gällande reglementet för kårföreningar uppstod en diskussion om kravet på medlemmarnas kårmedlemskap. Idag räcker det med att verka för att hälften tillhör Uppsala studentkår. S-studenters Max Stenberg yrkade på att reglementet bör verka för att samtliga föreningsmedlemmar också ska vara kårmedlemmar, och fick medhåll från bland annat partikamraten Jaroslav Marhun.

– “Verka för” låter mindre starkt än “ska”. Jag tycker man kan kräva mer än 50 procent.

De båda propositionerna kunde slutligen bifallas efter diskussioner och justeringar av några attsatser.

Den plats i tidningsutskottet som ska tillfalla VSF:s kandidat tillsattes slutligen efter att Martin Holmer nominerade Johannes Brolinson. Däremot lyckades fullmäktige inte vaska fram någon ledamot till Stiftelsen Ubbos styrelse.

Slutligen valde Martin Holmer att lyfta frågan om anställningsformerna på Ergos redaktion efter att ha läst tidningens ledare, “Ska babyn fara ut med badvattnet? Igen?”. Den handlar om diskussionerna som förts inom styrelsen om att göra om en, eller två anställningar till arvoderingar.

– Finns ett sådant beslut?, undrade Martin Holmer

– Nej finns inget beslut. Det kom upp som ett diskussionsförslag när vi pratade om var vi kunde skära. Men det var ett förslag som styrelsen inte ville gå vidare med.

– Då för att förtydliga. Det finns alltså inga planer på att ändra anställningsformerna inom Ergos redaktion?, fortsatte Martin Holmer.
– Nej. Det som varit på tal sedan länge är att webbredaktörsposten ska göras om från arvodering till anställning. Det finns i dagsläget inga planer på att ändra det heller, men frågan får inte tappas bort, sade Daniel Simmons.

Slutligen valde Fredrik Hultman att tacka alla för ett gott samarbete och intressanta diskussioner.

– För vissa av oss är det vårt sista fum. Jag vill rikta stort tack till alla som inte kommer vara med på konstfum, jag tillhör en av dem som inte kommer vara med. Stort tack och lycka till till er som ska fortsätta harva på här ett år till!

AFK tog inte så mycket plats i debatten under majfum, men kan kanske ändå sägas ha bidragit med ett ställningstagande genom sin traditionsenliga köttprodukt, som medtogs som komplement till det vegetariska fikautbudet.