Wikimedia commons/ Rebecca20162393Den som pluggar till exempelvis sjuksköterska kan ha stor nytta av kunskaper om mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter på god väg

Det finns ett stort engagemang för mänskliga rättigheter på svenska lärosäten. Däremot finns stor variation i både kvalitet och kvantitet på sätten ämnet inkluderas i undervisningen.

Studenter inom vård och omsorg behöver rätt kunskaper för att i sitt framtida yrkesliv kunna identifiera överlevare efter våld och övergrepp. Därför har UKÄ kartlagt undervisning om mänskliga rättigheter på läkar-, sjuksköterske-, psykolog-, arbetsterapeut- och socionomprogrammen i Sverige.

De fem utbildningarna har alla mänskliga rättigheter formulerade som del av sina examensmål. Så gott som alla inkluderar undervisning i mänskliga rättigheter i ett brett perspektiv. 85 procent uppger att de har undervisning om att hantera våld mot kvinnor, i hemmet och mot barn.

Däremot saknas i flera fall lokala lärandemål på kurs-eller programnivå kopplade till mänskliga rättigheter. Det anser UKÄ behöver formaliseras så att undervisningen inte är beroende av var man studerar och vilka lärare man har.

Metoderna för undervisning om mänskliga rättigheter varierar stort mellan programmen. Flera uppger att de har en dialog med representanter för arbetslivet för att garantera bäring på de situationer som studenterna kan möta i sina blivande yrken.

Medan vissa fokuserar på mänskliga rättigheter generellt inkluderar andra mäns våld mot kvinnor, våld i hemmet och våld mot barn som specifika områden. 32 procent av de svarande anser själva att de behöver utveckla undervisningen i området mäns våld mot kvinnor.

Fem program lyfts fram som särskilt goda exempel i kartläggningen. Dessa är sjuksköterskeprogrammen i Linköping, Luleå och Röda korsets högskola, läkarprogrammen i Göteborg respektive Linköping samt psykologprogrammen i Linköping och på Linnéuniversitetet.