Fotokollage: Lina SvenskPrefekten som skrev mailet menar att det var klumpigt gjort. "Jag borde ha sagt det i stället".

Prefekt kallade läkarstudent psykopat

I en mailväxling mellan prefekter på läkarprogrammet omnämns en student som psykopat och ”skoningslös när det gäller att dupera sin omgivning”.
– Jag blir skraj när jag tänker att de här personerna undervisar oss, det känns helt bisarrt att läsa, säger studenten.

För kännedom

Av hänsyn till de inblandade – och att ärendet inte är avslutat i förvaltningsrätten – är alla namn i artikeln anonymiserade.

Tenta X och Tenta Y är två på varandra följande terminstentor.

Läkarstudenten Simon har med sig ett tjockt kuvert fyllt med utskrivna mailkonversationer mellan prefekter och terminsansvariga på läkarprogrammet vid Uppsala universitet. Han bläddrar i den stora högen.

– De diskuterar bland annat att jag är psykopat, att de ska göra en spaning på hur jag klarat mig hittills, att jag skulle ha fuskat på högskoleprovet och att de ska ”punktmarkera mig” om jag inte blir fälld för fusk, säger Simon, som egentligen heter någonting annat.

När Simon blev dömd för fusk på två tentor mot sitt nekande bestämde han sig för att samla in så mycket information som möjligt för att bevisa sin oskuld. Efter att ha tjatat ett antal gånger fick han slutligen ut mailen mellan de ansvariga på läkarprogrammet. Och de var värre än vad han hade kunnat tro.

Det var i juni som Simon skulle skriva tenta för termin X och Y på läkarprogrammet. TX-tentan (dvs. termin X-tentan) hade han redan skrivit i januari men missat gränsen för godkänt med två poäng. Vid första omtentatillfället blev Simon magsjuk och därför fick han vänta med att skriva tentan till juni. Väl i juni gick TX-tentan bra och han klarade den med runt 90 procent rätt.

– Nästa dag när jag skulle skriva TY-tentan vaknade jag med migrän, men bestämde mig ändå för att försöka skriva den.

Väl på plats råkar han få ut två papper samtidigt. Tentorna är så kallade MEQ-tentor vilket innebär att svaren på frågan står på sidan efter. Därför är det mycket viktigt att studenterna tar frågepappren i rätt ordning.

– Jag fick ut två papper av misstag. Han som var terminsansvarig såg det och vi kom överens om att jag inte skulle svara på de frågorna. Jag fortsatte och svarade korrekt på nästkommande blad, men migränen blev allt värre och efter två sidor klarade in mer. Jag bestämde mig för att lämna in tentan blank.

Han frågar tentavakten om det går bra. Vakten vet inte och frågar därför den terminsansvarige läraren (termin Y), som säger att de ska skriva blank på tentan.
Senare ska det komma fram att tentan inte alls blev inlämnad blank, utan blev tagen för granskning.

20 dagar senare får Simon ett telefonsamtal från terminsansvarig X, som vill prata om TX-tentan, den som han klarade med god marginal dagen innan han skrev TY-tentan.

– Han säger att de vill prata med mig för att de tycker att mina svar är ”för bra”.

Han går med på ett träffa ansvarig för termin X och Prefekt A ansvarig på den berörda institutionen. Men enligt Simon går mötet mest ut på att få honom att erkänna han har fuskat. De bryr sig inte om vad han har att säga.

– Det här var en tenta som jag hade pluggat till tre gånger. Mina svar var bra, men de var inte lika facit. De kunde heller inte peka på konkreta frågor där mina svar härmade facit, utan sa bara att ”vi tycker generellt att tentan är för lik”, säger Simon.

Han menar också att det i princip skulle varit omöjligt att fuska då tentan är runt 90 sidor lång. För att fuska hade han behövt titta på 90 papper utan att bli upptäckt.

En vecka senare får han ett nytt samtal. Denna gång från den ansvarige läraren för termin Y.

– Han berättade att de hade anmält mig för fusk för att jag fick ut två papper på TY-tentan och att han inte visste något om anmälan mot TX-tentan utan gjorde denna anmälan separat. Jag erbjöds att gå på ett möte, men vägrade eftersom jag visste hur det tidigare mötet hade varit.

Den 11 september fattar disciplinnämnden beslut om att fälla Simon för fusk på båda tentorna. Han får ett relativt hårt straff, åtta veckors avstängning från studier, vilket i praktiken innebär en hel termin. Simon menar att han är oskyldig.

– Jag gjorde ett misstag på TY-tentan och vi kom överens på plats om att jag hade gjort fel. Men för termin TX-tentan finns inga bevis. Jag skulle aldrig blivit fälld för fusk på båda tentorna om de anmälts separat och om de inte hade pratat ihop sig, säger Simon.


Simon överklagar disciplinnämndens
beslut till förvaltningsrätten samma dag. Han passar också på att begära ut mailkonversationer från de ansvariga på institutionen. Tio dagar senare får han ut mejlen mellan ansvariga prefekter och terminsansvariga. Simon menar att de styrker att de ansvariga på läkarprogrammet försökt stämpla honom som skyldig och påverka disciplinnämndens beslut.

Prefekt B, ansvarig för en annan institution på läkarprogrammet, har inte träffat Simon, men mailar rektor Eva Åkesson under sin semester och kräver krafttag mot fusk. Han föreslår bland annat att studenter som fuskat ska får hårdare straff och få en markering i slutbetyget. Rektor svarar och tackar för synpunkter men Prefekt B fortsätter att maila:

Den senaste anmälan jag gjorde upprörde mig mycket då det gäller en student där solklar misstanke om fusk noterats vid två på varandra följande tentamina […] Naturligtvis är det enkelt att klara tentor om man fuskar. Det är också enkelt att komma in på läkarutbildningen om man fuskar på högskoleprovet… Kanske borde fuskande studenter kollas upp med avseende på hur de kom in på utbildningen

Det är svårt att ur mailet utläsa om Prefekt B menar att Simon ska ha fuskat på högskoleprovet, men han kommer i senare mailkorrespondens att återkomma till samma teori.

I mail från Prefekt A till Prefekt B, skickat den 22 augusti, diskuteras Simon och hans svar till disciplinnämnden:

”Det är intressant läsning att se studentens svar på anklagelserna. […] Min kommentar är att det nog bara är en psykopat som kan bete sig, och skriva så som han här gör. Han är på många plan säkert högpresterande, men skoningslös när det gäller att dupera sin omgivning. Min kunskap om psykopater är att det tyvärr mycket lite lönar sig att gå i polemik med dom, och min tro är att disciplinnämnden kommer fria denna gång, tyvärr. Regelverket säger inte att man kan avstänga någon bara för att man kanske är psykopat, och TY-tentan har han redan kört på. Det det handlar om är TX-tentan som dom kan döma att han ska göra om, men mer än så tror jag inte att det blir.”

Svaret från Prefekt B kommer samma kväll. Han berättar bland annat att han under semestern haft kontakt med rektor Eva Åkesson i detta ärende och att han gärna vill närvara vid disciplinnämndens möte. Han kommenterar också diagnostiseringen av Simon:

Tack för informationen – breven från xx är mycket informativa. Jag har träffat flera psykopater och ett gemensamt drag, förutom avsaknad av en naturlig samvetsfunktion, är att personen ofta har en grandios självbild

Han avslutar också mailet med att fundera över hur Simon kom in på läkarprogrammet:

I alla hänseenden måste vi nog göra en spaning hur xx har lyckats klara sig hittills. Hur kom han in på utbildningen? 2.0 på högskoleprovet??”

Simon känner sig kränkt av att de antyder att han skulle ha fuskat på högskoleprovet. Speciellt då han blev antagen på sina gymnasiebetyg.

– Jag blir skraj när jag tänker att de här personerna undervisar oss, det känns helt bisarrt att läsa alla deras mail, säger han och visar en annan skrivelse.

Den 30 augusti skickar ansvarig för termin Y ett mail till ansvariga för termin Z, den termin som Simon skulle påbörjat i höst, under ämnesrad ”Överlämnandekonferens”:

Den termin som nyligen börjat på TZ är en toppenkurs. En av de trevligaste kurser jag haft. Ingen person sticker ut och behöver rapporteras utöver Simon (se nedan). […] Simon är anmäld för fusk vid TY-tentamen och ärendet tas upp i rektorns disciplinnämnd 11 sept. Om han fälls blir han avstängd, men om han frias behöver vi träffas och prata om och ev med honom så att ni kan punktmarkera honom.” 

Prefekt A och Prefekt B skriver också till prorektor Anders Malmberg, som sitter med i disciplinnämnden, och säger att de vill närvara vid nämndens möte där Simon ska få sin dom, ”…anledningen är att vi ser allvarligt på händelsen och vill följa diskussionen på mötet genom vår egen närvaro”. Prorektor meddelar att de endast brukar kalla examinatorerna och att de därmed inte får vara med och följa diskussionerna om de inte kommer i examinationernas ställe.

Ergo ringer upp Prefekt A, som antydde att Simon skulle vara psykopat. Han säger att det inte var meningen att mailen skulle spridas ”utanför sin sfär”.

– Det var klumpigt uttryckt. Jag borde ha hållit mina tankar för mig själv. Men det är det som är nackdelen med epost och chat, någon kan läsa och göra en stor grej av det. Jag borde ha sagt det i korridoren i stället, säger Prefekt A.

Hur många gånger har du träffat studenten?

– Ett antal gånger, under undervisning och i samtal.

Och du bedömer att det är tillräckligt för att kalla honom psykopat?

– Nej, jag bedömer inte. Jag vädrar mina tankar.

Du mailade prorektor Anders Malmberg och bad om att du och Prefekt B skulle få vara med på disciplinnämndens möte. Varför?

– Därför att vi haft liknande fuskärenden inom läkarprogrammet. Jag ville vara med för att höra hur disciplinnämnden resonerar.

Finns inte en risk att det blir en maktobalans om ni från läkarprogrammet skickar fyra personer som ska föra sin talan mot en ensam student?

– Jo det kan jag hålla med om, men vi fick ju inte tillstånd att vara med. Och det kanske var lika bra. Men det skadade ju inte att fråga.

Vi återkommer till frågan om det är rimligt att kalla en student för psykopat. Prefekt A säger att han står för sina ord, men att det inte förändrar något i ”sakfrågan”. Han anser också att det bästa är att inte göra så stor sak av det hela.

– För studentens bästa är det inte bra om det kommer ut i Ergo att man kallat honom för psykopat – det är inte så lyckat.

Prefekt B vill inte kommentera varför han under sommaren skickat mail till rektor med information om den fuskanklagade studenten. Han avsäger sig också allt ansvar för att ha antytt att Simon skulle vara psykopat.

– Det är ingen som kallat någon för psykopat. Inte är det jag i alla fall, säger Prefekt B.

Han anser inte heller att han antytt att Simon skulle ha fuskat på högskoleprovet.

Du skriver: ”I alla hänseenden måste vi nog göra en spaning hur xx har lyckats klara sig hittills. Hur kom han in på utbildningen? 2.0 på högskoleprovet??” För mig låter det som du antyder att han fuskat eller köpt sitt resultat.

– Nej, det betyder det inte. Det är en fråga som ställs, säger Prefekt B.

Sedan vänder han på frågan och påpekar att det är viktigt att uppmärksamma fusk. Speciellt när det handlar om personer som ska ha ansvar för patienter.

– Det är min skyldighet att delge information som framkommer från mina trovärdiga medarbetare och ta det vidare till disciplinnämnden. Det är otroligt viktigt, säger Prefekt B.

Ergo kontaktar även ansvarig på termin Y, för att fråga om vad den så kallade punktmarkeringen innebär. Det blir inte helt klart, men han berättar i alla fall att man efter varje termin avrapporterar erfarenheter om hur klassen har varit till nästkommande terminsansvarig under ett möte.

Vad innebär det när du skriver att studenten ska punktmarkeras?

– Det kan tolkas på olika vis. Det du vill att jag ska berätta är fakta om studenten, men jag vill inte lämna ut hans egenskaper, säger han och fortsätter:

– Som ett arbetsredskap för oss är det jätteviktigt att rapportera om studenter från termin till termin. Så gör vi varje gång vi avslutar en termin.

Är det lämpligt att skriva att en student ska punktmarkeras innan han blivit dömd?

– Du har inte hela bilden. Det här är ingenting jag diskuterar med en tidning.
 
Sedan Simon överklagat
till förvaltningsrätten, fick han återigen börja plugga på läkarprogrammet då beslutet om avstängning inte blir gällande förrän saken slutgiltigt prövats. Men han har valt att inte börja. Om förvaltningsrätten går på universitets linje finns risken att han återigen blir avstängd mitt i en termin. På grund av hur läkarprogrammet är uppbyggt, måste han i så fall kanske läsa om terminen igen.

Simon har tidigare kritiserat läkarprogrammet i media och påpekat det han tyckt varit fel. Detta tror han kan ligga till grund för hur han blivit behandlad.

– Jag är en person som går emot normen och vågar kritisera. Det är intressant med läkarprogrammet, de vill att studenter ska sitta med i alla råd, men de bryr sig egentligen inte om vad vi tycker, säger Simon och fortsätter:

– Det är intressant att se hur de uttrycker sig i mail och vad de skriver om mig. Man kan ju undra vad de säger om andra studenter.