Foto: Lina Svensk/Tom Corser, Wikimedia CommonsErgo skrev om "Simon" första gången i september. Då hade han, efter att ha blivit anklagad för fusk och dömts till avstängning av disciplinnämnden, begärt ut mejlkonversationer mellan prefekter och terminsansvariga på läkarprogrammet där de spekulerade i om Simon var psykopat. Simon fick rätt efter överklagan i förvaltningsrätten som bedömde att det inte fanns tillräckliga bevis för att Simon avsiktligt skulle ha fuskat. Men nu har UU i sin tur överklagat den domen.

UU överklagar: missnöjda över friande dom

Förvaltningsrätten friade läkarstudenten Simon från Disciplinnämndens beslut att stänga av honom från sin utbildning under åtta veckor till följd av fusk. Men nu har Uppsala universitet överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten.
”Uppsala universitet vidtar oproportionerligt stora åtgärder i jakten på den enskilda studenten”, kommenterar Uppsala studentkår överklagandet i en skrivelse.

Relaterade artiklar

Viktigt fall. "Förvaltningsrättens dom inte är helt tydlig samtidigt som den har stora konsekvenser. Om domen står tvingar den oss i princip att lägga om examinationen på de tyngsta kliniska terminerna på läkarprogrammet" – prorektor Anders Malmberg förklarar varför UU valde att överklaga i fuskärendet.

Det var i slutet av september som Ergo först rapporterade om läkarstudenten Simon som dömdes till fusk på två tentor med åtta veckors avstängning från sin utbildning som påföljd. Simon, som nekade till anklagelserna, överklagade Disciplinnämndens beslut och fick i slutet av oktober rätt då förvaltningsrätten ansåg att det inte fanns tillräckliga bevis för att han avsiktligt skulle ha fuskat. Men nu har Uppsala universitet valt att begära prövningstillstånd och överklaga förvaltningsrättens friande av Simon till kammarrätten.

Universitetet – genom prorektor Anders Malmberg som beslutat att avge överklagandet – menar att det ”finns skäl att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten kommit fram till” och anser att åtta veckors avstängning är en rimlig åtgärd i relationen till hur allvarliga förseelserna var; ”Uppsala universitet anser sammantaget att omständigheterna vid de två tentamina, som ägde rum dagarna efter varandra, var för sig och tillsammans, visar att [Simon] har försökt vilseleda vid bedömning av studieprestation på så sätt som medför ansvar enligt 10 kap. 1 § 1 p. högskoleförordningen.”

Uppsala studentkår anser å sin sida att universitetet ”i sin roll som väletablerad förvaltningsrättslig myndighet, vidtar oproportionerligt stora åtgärder i jakten på den enskilda studenten”, vilket de uppger i en skrivelse undertecknad kårpresidiet, med stöd av ordförandena i Uppsalaekonomerna, Juridiska föreningen i Uppsala, Farmacevtiska studentkåren och Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Max Stenberg, ordförande för Uppsala studentkår, förklarar att det inte är själva fusket som är det centrala i deras skrivelse, utan det faktum att universitetets beslut att överklaga förvaltningsrättens friande dom markant går ifrån tidigare rådande praxis vid UU om att inte överklaga gynnande beslut för studenter i förvaltningsrätten.
– Att disciplinära åtgärder ska ske mot studenter som vilseleder vid examination är självklart. Åtgärderna ska dock vara proportionerliga, säger Max Stenberg.
Enligt de uppgifter kåren har fått ta del av är det första gången lärosätet beslutar att överklaga en förvaltningsrättslig dom i ett disciplinärende.
– Det beslutet fattades utan att studentrepresentanter har fått vara närvarande i enlighet med Högskolelagen och universitetet valde att underrätta oss om detta först en dryg vecka efter att beslutet togs. Frågan är viktig ur många aspekter och att fatta ett sådant beslut utan studentperspektiv är djupt problematiskt, säger Max Stenberg.
UUs agerande ger intrycket av att de anser det vara viktigt att just den här studenten straffas, menar kårrepresentanterna i skrivelsen och avslutar med att uppmana universitetet att använda tid och resurser till att förbättra examinationsmomenten snarare än att driva process mot enskilda studenter.

Universitetet har i skrivande stund inte gett något svar på Uppsala studentkårs skrivelse. Uppsala universitet inväntar besked om prövningstillstånd från kammarrätten, vilket krävs för att överklagandet ska tas upp till prövning.

Simon heter egentligen någonting annat.