Foto: Sigrid AskerAnton Astré, vice ordförande i Farmacevtiska studentkåren, och Ann-Catrin Wells, vice ordförande i Uppsala studentkår, ser allvarligt på ökningen av psykisk ohälsa bland studenter.

Oroväckande om studenters psykiska hälsa

Stress, ångest och oro tycks ha blivit en allt större del av studenternas vardag. Idag presenterades Uppsala studentkårs undersökning om studenternas psykosociala arbetsmiljö.

Foto: Sigrid AskerAnn-Catrin Wells med rapporten som visar att studenter mår allt sämre.

Studenter mår sämre idag än 2013, enligt rapporten Studenternas psykosociala arbetsmiljö vid Uppsala universitet, som på tisdag förmiddag presenterades av Uppsala studentkår under en presskonferens.

– Det är oroväckande siffror, säger vice ordförande Ann-Catrin Wells.

Undersökningen genomfördes våren 2017 i form av en fysisk enkät bland sju av nio fakulteter vid Uppsala universitet. Senast man undersökte studenternas arbetsmiljö i stort, 2014, syntes en ökning av psykisk ohälsa, varför Uppsala studentkår valde att göra en enkät som specifikt riktar in sig på den psykosociala miljön.

– Att vi valde att göra en fysisk enkät var eftersom det vid en webbaserad enkät tenderar bli så att de som är berörda av ämnet är mer benägna att svara. Svarsfrekvensen skulle antagligen bli högre, men resultatet mindre generaliserbart. Vi fick in 420 svar, vilket ändå får anses vara bra för en fysisk enkät, säger Ann-Catrin Wells.

50 procent av respondenterna säger sig lida av stress varje vecka, 30 procent av ångest och 42 procent av oro och ängslan. Det visar på en stadig ökning sedan 2013, då man också såg en ökning sedan 2010.

– Intressant är också att det finns en signifikant skillnad mellan kvinnor och män – kvinnor mår sämre. Vi har valt att inte redovisa det, då det faller utanför enkätens syfte, men tycker ändå det är viktigt att poängtera, säger Ann-Catrin Wells.

Uppsala studentkår uppmanar nu universitetet att omgående genomföra sin redan utlovade studentbarometer med fokus på psykisk ohälsa, arbeta proaktivt med problemen, öka sitt samarbete med Region Uppsala, inrätta ett forum för samverkan med studenters psykiska hälsa i fokus, samt arbeta med ett genusmedvetet perspektiv – med tanke på den signifikanta skillnaden i kvinnors och mäns mående. Man efterfrågar också mer resurser till Studenthälsan.

– Enligt deras nya budget – som förhoppningsvis kommer att gå igenom – ska Studenthälsan anställa en ny psykolog, men vi frågar oss om det räcker, säger Ann-Catrin Wells.

Sämst av alla mår enligt undersökningen studenterna inom den farmaceutiska fakulteten. På plats finns Farmacevtiska studentkårens vice ordförande Anton Astré.

– På farmaceututbildningen ställs flera krav som andra utbildningar saknar. Bland annat får man bara kugga en tenta fem gånger innan man tvingas avbryta utbildningen. Det skapar stress, säger han.

Vad kan då ligga bakom de oroväckande siffrorna? Ann-Catrin Wells menar att undersökningen inte visar på att nivån på studierna i högre utsträckning än tidigare ger upphov till psykisk ohälsa. Hon gissar att resultaten hänger ihop med hur det ser ut i samhället i stort.

– Samhället mår allt sämre. Många känner stora prestationskrav, det handlar kanske främst om press man lägger på sig själv i den individualistiska samhällsutveckling vi ser. Studenters psykiska hälsa är ett samhällsproblem där vi alla måste samverka. Det handlar om våra framtida arbetstagare, om de mår så här dåligt nu, hur blir det när de kommer ut i arbetslivet?, säger Ann-Catrin Wells.

25 januari kommer det att hållas ett panelsamtal mellan Ann-Catrin Wells, Eva Söderman från Enheten för studenthälsa, Fredrik Ahlstedt (M) från kommunstyrelsen och Malena Ranch (MP) från Region Uppsala. Fokus kommer att ligga på samverkan och kort-och långsiktiga lösningar för studenternas psykosociala arbetsmiljö.