Foto: Sigrid AskerErik Andersson förklarar, som ensam kandidat, varför han borde väljas till kårens standarförare: han äger en frack, gillar punsch och har hållit i en flagga vid åtminstone ett tidigare tillfälle. Vad mer kan man önska!

Förhållning till förhållningssätt till SD upprörde under oktoberfum

Ovanligt många motioner – tre för att vara specifik – avhandlades under gårdagens kårfullmäktigemöte. En av dem, rörande kårens förhållningssätt till Sverigedemokraterna, upprörde så mycket känslor att en ledamot avsade sig majoriteten av sina kåruppdrag.

Foto: Sigrid AskerHej standarförare!

Erik Andersson, 22 år och juridikstuderande, kandiderar (och blir efter intervjutillfället även vald) till posten som Uppsala studentkårs standarförare (“flagghållare” för den som inte vill låta högtravande).

Hur fick du nys om att standarförarrollen var ledig?
– Det var Alva i S-studenter som tipsade mig. När jag hörde det frågade jag “hur är det möjligt att den posten är vakant?!”
Du ägde en frack innan du bestämde dig för att kandidera hoppas jag?
– Ja, det hade varit lite tragiskt om jag köpte den enkom för det här tillfället. Jag hade den senast på juristbalen.
Men du är uppklädd enbart for the occasion?
– Ja! Jag har till och med förberett ett litet tal.
Har du någon tidigare erfarenhet av att hålla i tunga pinnar under en längre stund?
– 2013 fick jag faktiskt ta emot en flagga från kungen, som en av två elever vid min gymnasieskola. Den fick jag hålla ganska länge på scen när han skulle tala och det blev lite tungt mot slutet, men nu är jag förhoppningsvis lite starkare och uthålligare än jag var då.

Under intervjun hoppar Max Stenberg in och påpekar att Erik måste plocka bort nationspinen han har i sitt frackslag. Erik undrar om han “är seriös?” varpå Max säger att ja, det är han – “kåren ska vara nationsneutral”. Vilken nation Erik Andersson tillhör låter vi därför vara osagt…

Uppsnappat

“Jag vet inte om man ska föra debatt om ordningsfrågor.”
“Jag tycker det.”

Gustav Sundell (UUS) påpekade att det kanske inte är praxis att sätta igång en debatt om hur en debatt ska gå till under fullmäktigemötet. Det tyckte dock Max Stenberg (S-studenter) var rimligt.

“Det lät mest därifrån…”
“Ja! vårt förslag gick igenom! Slå klubban! Slå klubban!”

Fumordförande lät en fråga avgöras av att den rödrosa sidan decibelmässigt gav högre utslag än majoritetssidan, vilket Max Stenberg (S-studenter) mer än välkomnade. Beslutet fick dock därefter rivas upp då majoritetssidan inte tyckte det var ett rimligt förfarande.

“En vas och en mössa – vad mer har du stulit?”
“En fåtölj!”

Fumsekreterare Sovran Martet hade en följdfråga på kandidaten till standarförarpostens anförande, i vilket det avslöjades att Erik Andersson har stulit minst två saker i sitt liv. En tredje, betydligt mer otymplig grej, kunde läggas därtill visade det sig.

En skral men beslutsmässig samling hade samlats i Eva Netzelius-salen. Ordföranden berättade i samband med uppropet att han gått igenom vilka ledamöter som hunnit betala sin kåravgift (den måste vara betald senast första oktober för att ledamoten ska få behålla sin plats i fullmäktige).
– Jag har inte kunnat kolla alla, vissa har lite för vanliga namn. Jag kommer att ta kontakt med dem.

Kvällen inleddes lite osedvanligt – eller sedvanligt sedan förra mötet – med att styrelsen yrkade på att begränsa taltiden under fullmäktigemötet, vilket bifölls även om någon satte sig lite halvt på tvären dessförinnan.
Styrelsen föredrog därefter vad som hänt sedan sist. Två styrelseledamöter har hoppat av till följd av tidsbrist och studieuppehåll. I övrigt har mycket fokus lagts på att diskutera Studentbokhandeln och kårens hantering av butikens ekonomiska situation (som Ergo tidigare rapporterat om), liksom det återkommande oket med sidan uppsalastudent.com. Tanken med sidan har varit att möjliggöra för onlineregistrering av nya kår- och nationsmedlemmar, men en bugg har gjort att det först för ett par veckor sedan blev möjligt att gå med i Uppsala studentkår via sidan. Det har inneburit att kåren har gått måste om många potentiella kårmedlemmar som sökt sig till sidan i början av terminen.
– Jag fick en ungefärlig siffra från vår registeransvarige över hur många medlemmar vi har förlorat på grund av det här. I nuläget har vi 11 300 medlemmar och under förra höstterminen hade vi totalt 13 900 medlemmar, sa kårordförande Ludvig Lundgren (AFK).
Även om det totala antalet medlemmar under höstterminen 2018 förväntas öka med några hundra till terminens slut så kommer kåren alltså att ha förlorat flera hundra medlemmar som det ser ut nu.
– Vi har tappat mycket pengar på det här och vi kommer givetvis se över vilka möjligheter det finns att få ersättning för det här, sa Ludvig Lundgren (AFK).

Efter promemoriorna lade Nils Dahlgren (S-studenter) fram en interpellation (en fråga som kräver ett utförligt svar) till styrelsen angående deras tillsättning av en verksamhetsutvecklare. Han ville få klarhet i omständigheter kring rekryteringsprocessen, eftersom verksamhetsutvecklaren ska arbeta under Organisationskommittén (OK), men denna inte varit involverad i rekryteringsprocess eller arbetsledning. US ordförande Ludvig Lundgren medgav att det funnits vissa felaktigheter i tillsättningen.
– Tjänsten utlystes bara på hemsidan och inte i sociala medier och det togs inga referenser. Förklaringen är att styrelsen inte hade full insikt i rekryteringspolicyn.
Han ansåg dock att man bör stå fast vid rekryteringen. Styrelsen ställer sig ansvarig för felaktigheterna, men ser dem inte som grund för att upphäva beslutet.
Flera S-studenter var fortsatt kritiska och menade att det är märkligt att tillsätta en post utan färdig arbetsbeskrivning och där man frångått rekryteringspraxis, men Ludvig Lundgren sade sig vara övertygad om att de gjort rätt.
– Arbetsbeskrivning kommer inom kort att tas fram av styrelsen och OK.
En motion om antagande av styrdokument för Studentbokhandeln antogs därefter med ändringen att det ska röra sig om ett ställningstagande och inte ett styrdokument.

Desto mer utdragen blev diskussionen som följde på Max Stenbergs (S-studenter) motion om vilket förhållningssätt Uppsala studentkår ska ha till Sverigedemokraterna. Upprinnelsen ska ha varit att styrelsen lät en representant för Sverigedemokraterna delta i en högskolepolitisk debatt inför riksdagsvalet.
– Vi ska inte ha med dem att göra. Det här är en väldigt angelägen motion, sade Max Stenberg.
Styrelsens svar gav medhåll till påståendet att motionen är angelägen, men ville inte bifalla den. Man framhöll att US ska vara neutral i förhållande till politiska organisationer och att det i grund och botten handlar om att bedöma varje enskilt fall.
– En enorm del av högskolestudierna handlar om att kunna tänka kritiskt. Det är inte vårt syfte att säga åt studenter vad de ska tycka, vi är ingen politisk organisation, sade Theo Herold (AFK).
Max Stenberg var inte nöjd med svaret, och saknade besked om hur styrelsen ställer sig till samarbete med Sverigedemokraterna i kommun och region.
– Deras agenda är helt emot vad vi tycker. vi vill ha svar angående aktivt samarbete – det är en ja eller nej-fråga!
– Då är det nej. Vi söker inte aktivt samarbete, sade Theo Herold.
Debatten fortsatte med att oppositionen ville veta var gränsen går för samröre med Sverigedemokraterna och styrelsen upprepade att US är politiskt obunden och inte samarbetar med rikspartier överhuvudtaget. Ludvig Lundgren yrkade på streck i debatten, men Max Stenberg var inte redo att avrunda.
– Vi träffar ju andra partier, men vi ska inte prata med SD. Det är väldigt konstigt och väldigt tråkigt om den här motionen inte röstas igenom, sade han.
Amanda Tedenljung (Fi-studenter) gav medhåll.
– Det är för våra medlemmars skull. Många studenter skulle drabbas av SD:s politik.
– Ludvig skrev ju en bra debattartikel i Ergo om Europauniversitet. SD är emot internationalisering. Vi ska stå på rätt sida av historien, sade Jakob Stone.
Voteringen visade dock på avslag med 13 röster mot nio.

Ytterligare en motion från en S-student – Alva Cedergren – hade inkommit, angående tillägg om verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i kårens åsiktsprogram. I våras uppdrogs då sittande styrelse att formulera exakta åsikter i ställningstagandet, vilket de gjorde till maj-fum som dock blev inställt. Den nu sittande styrelsen anser att motionen var väldigt viktig, men yrkade på att motionen skulle återremitteras, det vill säga, skickas ut på remiss ånyo för att de som tillträtt ute på sektionerna sedan tillägget författades skulle få en chans att ge sin syn på förslaget.
– Varför skicka ut ett dokument som redan varit på remiss på remiss igen? Det finns ju konsensus i de här frågorna, invände Jakob Stone (S-studenter).
Styrelseledamot Sarah Ericsson (UUS) argumenterade att sektionerna, som har haft och har relativt lite insyn och möjlighet till påverkan i fullmäktige, bör erbjudas möjlighet att ge synpunkter på förslaget när de nu har uttryckt intresse för det.
Fullmäktige beslutade att gå på styrelsens linje och återremittera förslaget.

Sedan drog Johannes Bäck (UUS) styrelsens proposition om reglemente för Uppsala studentkår. Här fanns en ändring gällande Ergo. Eftersom Tidningsutskottet är på väg att läggas ned, ska dess uppdrag falla på styrelsen. Ett annat tillägg gällde utskotten: att det ska åligga styrelsen att sätta upp ramar för och tillsätta ledamöter till Programutskottet, Kommunikationsutskottet, Påverkansutskottet och Utskottet för nationella högskolefrågor.
Oppositionens invändningar mot ändringarna var att de inte var tillräckligt förankrade. Det blev votering och man beslöt att återremittera ärendet.

 

Relativt snabbt avverkades en proposition om fullmäktiges mandattid. Att-satsen om att mandattiden ska följa verksamhetsåret godkändes, men det blev avslag på att-satsen om att tidsbestämma konstituerande fullmäktige till tredje veckan i maj. Därefter drogs en proposition om styrdokumentens prioritetsordning, som bifölls med tilläggsyrkandet att man ska lägga till en prioritetsordning även för åsiktsbaserade dokument.

Den som inte hade gått hem eller blivit alltför disträ vid det laget fick till sist uppleva frackklädde studiebevakaren Erik Anderssons presentation som kandidat till standarförare, vilket ledde till en hel del skratt. Max Stenberg frågade Erik Andersson om han var medveten om att standarförare tjänstgör på valborg.
– Det är jag införstådd med och tänker ställa upp. Jag kan dock inte garantera att jag inte kommer att vara lite full, sade Erik Andersson.
Gustav Sundell nominerade sig själv till vice standarförare och verksamhetsårets högtider kunde sägas vara räddade i och med att han valdes till detsamma.
Båda vakanserna i styrelsen lyckades man dock inte fylla. Till den ena valdes i sin frånvaro Ola-Martin Søvik, medan den andra förblev vakant.
– Jag vill speciellt uppmuntra kvinnor att kandidera eftersom det är betydligt fler män i styrelsen nu, sade Ludvig Lundgren.

Innan mötet avslutades meddelade fullmäktiges ordförande att fumledamot Max Stenberg (S-studenter) avgår från samtliga uppdrag utom just det i fum och det i Studentbokhandelns styrelse. Detta för att kåren inte biföll hans motion om att inte samarbeta med Sverigedemokraterna.