Så överklagar du universitetets beslut

Tycker du att universitetet har fattat ett felaktigt beslut om exempelvis antagning? Då har du rätt att överklaga.

Foto: Veronika SkärlundBeslut på lärosäten kan alltid överklagas.

Beslut som kan överklagas:

1. Beslut om anställning vid en högskola, med undantag av beslut om anställning som doktorand eller som lektor vid en befordran enligt 4 kap. 12 c § högskoleförordningen,

2. Beslut enligt 4 kap. 13 § att avslå en ansökan om befordran.

3. Beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen eller 28 § andra stycket högskoleförordningen.

4. Beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet,

5. Avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment,

6. Beslut att dra in resurser för en doktorands utbildning enligt 6 kap. 30 § högskoleförordningen och beslut att en doktorand inte ska få tillbaka resurserna enligt 6 kap. 31 § samma förordning,

7. Avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis.

8. Beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll.

 

Källa: UKÄ

Beslut som fattas av ett svenskt lärosäte kan överklagas av dig som enskild. Det är en viktig del av rättssäkerheten. Sedan den nya förvaltningslagen trädde i kraft 1 juli 2018 har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) tagit fram en vägledning för hur lärosätena ska handlägga överklaganden.

Ett överklagande ska vara skriftligt och lämnas in till det lärosäte som har fattat beslutet. Steg ett för lärosätet är då att kontrollera att beslutet inte är felaktigt. I sådana fall är man skyldig att ändra beslutet.

Därefter ska lärosätet pröva om överklagandet har kommit in i tid. I annat fall kan det avvisas. Överklaganden som har kommit in i tid överlämnas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Det gäller även om lärosätet har ändrat beslutet.

Om ett överklagande skickas direkt till ÖNH ska ÖNH vidarebefordra det till lärosätet så att de kan handlägga det enligt ovanstående procedur.

Ett lärosäte får inte avvisa ett överklagande som har kommit in i tid. Huvudregeln är att ett överklagande hos ett lärosäte inte ska ta mer än en vecka.