Foto: Lina SvenskLudvig Lundgren, ordförande i Uppsala studentkår, förväntar sig att Uppsala Akademiförvaltning ändrar uppfattning.

Skarpt krav från US om Observatoriet

Konsistoriet har gått med på att ta upp skrivelserna om Observatoriet under onsdagens sammanträde. Uppsala studentkårs ordförande Ludvig Lundgren anser att universitetet måste ta ställning i frågan om avgäldsreglering.

Uppsala Akademiförvaltning

Leds av Styrelsen för stiftelser anknutna till Uppsala universitet, som har samma sammansättning som konsistoriet. På uppdrag av dessa stiftelser förvaltar styrelsen med hjälp av Akademiförvaltningen deras förmögenhet såsom likvida medel, värdepapper, fastigheter m.m. Målet för Uppsala Akademiförvaltning är att söka nå högsta möjliga avkastning på stiftelsernas tillgångar med bibehållande av ett långsiktigt uthålligt realkapital.

En av de stiftelser som förvaltas är Åkerlottsfonden, som instiftades på 1600-talet och vars avkastning ska gå till universitetsanställdas efterlevande. Åkerlottsfonden är lagfaren ägare till marken där studentbostadsområdet Observatoriet är byggt.

I måndags uppgav konsistoriet, Uppsala universitets styrelse, att den avgäldsreglering som Uppsala Akademiförvaltning begär för tomten där studentbostadsområdet Observatoriet ligger, inte är en fråga som de kan eller bör ta ställning i. Under tisdagskvällen meddelades dock Uppsala studentkårs ordförande Ludvig Lundgren av universitetsdirektör Katarina Bjelke att de skrivelser som inkommit till konsistoriet trots allt kommer att behandlas på onsdagens sammanträde.

– I Studentsamverkan har vi fått fram ett skarpt krav på att universitetet måste ta ställning. Vi har varit väldigt tydliga, säger Ludvig Lundgren.

Frågan kommer att tas upp som en informationspunkt, vilket innebär att inga beslut fattas idag. Ludvig Lundgren har dock goda förhoppningar om att avgäldsregleringen, som skulle innebära kraftigt höjda hyror i Observatoriet, i slutändan kommer att stoppas.

– Jag förväntar mig att Akademiförvaltningen ändrar uppfattning. Det står inte i Åkerlottsfondens statut att det finns krav på maximal avkastning, säger han.

Där går uppfattningarna isär. Kent Berg, vd för Uppsala Akademiförvaltning, som kommer att delta när konsistoriet behandlar frågan, står fast vid sin tidigare ståndpunkt.

– Som förvaltare ansvarar vi för att uppfylla stiftelsernas ändamål. Stiftelsen Åkerlottsfonden, som har donerat marken, finns till förmån för efterlevande änkor och barn till universitetsanställda, säger han.

Skulle det innebära svårigheter att uppfylla ändamålet om avgälden låg kvar på nuvarande nivå?

– Vårt uppdrag är att placera medlen så bra som möjligt. Därmed måste vi verka för en marknadsmässig avgäld, säger Kent Berg.

Nästa vecka kommer Uppsala Akademiförvaltning att ha ett möte med Rolf Kroon från Stiftelsen V-Dala nations bostäder, som är utsedd till byggherrarnas förhandlare. Kent Berg tror att de kommer att nå en överenskommelse.

– Många antaganden har farit runt i pressen och i skrivelser. Det blir bättre om bägge parter sitter ned och diskuterar, säger Kent Berg.