Annons
Annons
Hörandeförsamlingen har valt Eva Åkesson, Lunds prorektor, som sin kandidat till rektorsposten.
Foto: Pressbild: Ulrika Oredsson

Eva Åkesson är hörandeförsamlingens val


Fyra personer kandiderar till att bli nästa rektor vid Uppsala universitet när Anders Hallberg kliver av posten i december. Vem det blir beslutas av regeringen i november, men får universitetets hörandeförsamling bestämma heter hon Eva Åkesson.

En särskild rekryteringsgrupp har arbetat med att ta fram lämpliga kandidater till rektorsposten sedan i våras och presenterade följande fyra slutkandidater (utan inbördes ordning) den 20 september:
Håkan Billig, född 1955. Professor i cellulärt åldrande och apoptos vid Göteborgs universitet.
Uli Hacksell, född 1950. Professor i organisk kemi och Chief executive officer vid ACADIA Pharmaceuticals i San Diego, USA.
Kerstin Sahlin, född 1954. Professor i företagsekonomi, särskilt offentlig organisation, samt prorektor vid Uppsala universitet.
Eva Åkesson, född 1961. Professor i kemisk fysik, samt prorektor vid Lunds universitet.

Enligt rekryteringsgruppens studentrepresentant
Klas-Herman Lundgren, som tillsammans med doktoranden Marta Axner har representerat studenterna och doktoranderna, har processen varit både lång och komplex.
– Vem som blir nästa rektor är en stor fråga både för universitetet och studenterna och det är höga krav på sekretessen vid en sådan här rekrytering. En av slutkandidaterna är chef för ett läkemedelsföretag och en annan är prorektor vid Lunds universitet, säger Klas-Herman Lundgren nbsp; och menar att ansökan kan påverka deras nuvarande arbetssituation.
Trots den långa processen och det stora antalet förslag som gruppen fått ta ställning till togs beslutet om de fyra slutkandidaterna enhälligt utifrån den kravprofil som satts upp.
– Från studenthåll är vi väldigt nöjda med slutkandidaterna och processen, även om det förstås finns bra kandidater som av olika orsaker inte tagit sig ända fram. Vi har utgått från kravprofilen och försökt bedöma kandidaterna efter deras kompetens.

Den 26 september var det dags för de fyra att presentera sina visioner för universitetets hörandeförsamling och att bli utfrågade av densamma. Kårens styrelseledamot Matilda Nilsson (VSF) var en av studentrepresentanterna under hearingen.
– Jag fick bäst intryck av Eva Åkesson, Kerstin Sahlin och Håkan Billig. Eva Åkesson pratade till exempel om studenter som medarbetare, vilket förmedlar den bild vi har från studenthåll – att studenterna är de universitetsanställdas medarbetare i alla beredande och beslutande organ. Uli Hacksell kändes inte påläst i studentfrågorna, han hade inga konkreta förslag på den direkta frågan: Hur vill du jobba med studentinflytandet vid universitetet, säger Matilda Nilsson.
Förutom frågan om studentinflytande var det enligt Matilda Nilsson främst åsikterna i jämställdhetsfrågan och frågan om anställning för doktorander som skilde kandidaterna åt.
– Vad gäller jämställdheten så pratade Uli Hacksell om att man inte bör kvotera in kvinnor på höga poster – han verkar vara inne i bolagsvärlden, svaret kändes oinitierat – det var ingen annan som pratade om kvotering hit eller dit. Vad gäller doktorandernas villkor vill Eva Åkesson att alla doktorander ska få anställning, Kerstin Sahlin var inte lika tydlig.

Hörandeförsamlingen röstade den 3 oktober fram Eva Åkesson med 60 procent av rösterna.
– På det stora hela var kandidaternas presentationer ganska lika: Uppsala universitet är ett stort och bra universitet, men vi ska bli bättre – både vad gäller grundutbildningen och forskningen. Bland studenterna hade många Eva Åkesson som favorit, säger Matilda Nilsson.
Rekryteringsgruppen tar med sig hörandeförsamlingens förslag på ny rektor till universitetsstyrelsen den 11 oktober, sedan är det upp till styrelsen att välja vem den ska föreslå för regeringen. Det har hänt att styrelsen lagt ett annat förslag än hörandeförsamlingen.


Annons

Annons

Kravprofil för rektor vid Uppsala universitet

Bakgrund
Rektor:
– är professorskompetent och har gedigen ledarerfarenhet från akademisk miljö,
– har aktivt arbetat med såväl forskning som grund- och forskarutbildning.

Ledarskap
I sitt ledarskap har rektor förmåga att:
– samla organisationen och samverka förtroendefullt med alla personal- och studentgrupper,
– se till hela universitetet,
etablera och fördjupa relationer och kontakter med för universitetet viktiga intressenter, nationellt och internationellt (t ex departement, myndigheter, näringsliv och andra universitet),
– aktivt arbeta för studentinflytande, föra dialog med studenternas företrädare och gynna studentmedverkan på universitetets alla nivåer,
– arbeta för forskning och undervisning av hög kvalitet,
– driva verksamhet som befrämjar jämställdhet, jämlikhet och mångfald,
– vara en framträdande och opinionsdrivande deltagare i den offentliga debatten,
– vara en rektor som är synlig för anställda och studenter,
– axla arbetsgivaransvaret för en stor arbetsplats såväl verksamhetsmässigt som administrativt och värna om god arbetsmiljö.

Personlighet
Som person utmärks rektor av:
– hög personlig integritet,
– mod,
– visionär förmåga och förmåga att forma en klar idé om universitetet,
– att hon/han tycker om att vara rektor.

Tidsplan
Rekryteringsgruppen tar med sig resultatet från omröstningen den 3 oktober när den lägger fram sitt förslag på ny rektor till konsistoriet, universitetets styrelse, vilket sker den 11 oktober. Konsistoriet föreslår i sin tur ny rektor vid Uppsala universitet för regeringen, som förväntas fatta beslut i november. Konsistoriet utser slutligen prorektor vid sitt sammanträde den 15 december.

Rekryteringsgruppen
En rekryteringsgrupp håller samman processen för rekrytering av rektor och prorektor. Rekryteringsgruppen består av konsistoriets ordförande Hans Dahlborg, vice ordförande Anna Ekström samt sex ledamöter (3 lärare, 2 studenter och 1 företrädare för personalorganisationerna).

Hörandeförsamlingen
Hörandeförsamlingen har till uppgift att bistå rekryteringsgruppen i arbetet med att föreslå ny rektor. Hörandeförsamlingen består av 65 personer (33 lärare, 18 studenter och 14 ledamöter från personalorganisationerna), samt personliga suppleanter. Lärarna i hörandeförsamlingen utses av de elektorsförsamlingar som arbetar med valen till områdesnämnderna. Fakulteterna är representerade i proportion till sin storlek.

Läs mer

2021-10-20 12:04
Köpenhamns universitet skär drastiskt i studieplatserna vid lärosätet. Värst drabbade av nedskärningen är Humanistiska…
2021-10-20 11:53
Flera personalärenden och problem med att genomföra och fatta beslut har lett till att institutionen för neurovetenskap…
2021-10-19 14:47
Röster har höjts för att Karolinska institutet ska ta bort namn på salar och vägar som döpts efter rasbiologer och en…