Annons
Annons
Anna Ekström
De nya smittskyddsåtgärderna innebär bland annat att fribeloppet återigen slopas. "Jag är stolt över att vi har studenter som i det här läget vill gå in och avlasta vården", sa utbildningsminister Anna Ekström under dagens pressträff.
Foto: Printscreen regeringen.se

“Det är en nödvändig men beklaglig åtgärd”


En delvis återgång till distansundervisning, ett ånyo slopat fribelopp och ett mer generöst tänk kring examination för att studenter inte ska halka efter i ubildningen. Det är några av de nya smittskyddsåtgärder som påverkar universitets- och högskolestudenter.

Redan igår redogjorde regeringen och Folkhälsomyndigheten för de nya smittskyddsåtgärder som införs från och med 12  januari till följd av den ökade smittspridning man sett de senaste veckorna och den idag tunga belastningen på vården. De allmänna åtgärderna innebär bland annat strängare rekommendationer om att arbeta hemifrån för de som har möjlighet och deltagartak vid offentliga tillställningar (på regeringens hemsida kan du ta del av samtliga nya smittskyddsåtgärder).

Även inom högre utbildning införs vissa åtgärder. Utbildningsminister Anna Ekström och Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet, kallade idag strax efter lunch till presskonferens för att mer i detalj gå igenom de nya smittskyddsåtgärder som påverkar universitets- och högskolestudenter.

– Jag förstår verkligen de studenter som igår kände sig lite oroliga och dystra när beskedet kom att undervisning delvis på distans bör användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna, sa Anna Ekström.

Hon förklarade att till exempel större föreläsningar och teoretiska moment kan genomföras på distans och att studenter som har svårt att studera hemma eller av annan anledning har särskilda behov bör prioriteras för undervisning på plats.

Anna Ekström underströk att undervisning på distans inte ska gälla som en heltidsåtgärd.

– Det här är en nödvändig men beklaglig åtgärd, sa hon.

"De studenter som gör en insats nu ska inte behöva oroa sig för sitt studiemedel eller återbetalning till CSN."


Annons

Annons

En ytterligare nygammal åtgärd är att man för första halvan av 2022 återigen slopar fribeloppet, alltså gränsen för hur stora inkomster du som student får ha utan att ditt studiemedel påverkas. Den här åtgärden gällde även under större delen av 2021, men man beslutade i december att återinföra fribeloppet från och med årsskiftet – ett beslut man nu alltså reviderat i och med den ökade belastningen vården sett de senaste veckorna.

– Jag är stolt över att vi har studenter som i det här läget vill gå in och avlasta vården. De studenter som gör en insats nu ska inte behöva oroa sig för sitt studiemedel eller återbetalning till CSN. Det här är en tillfällig förändring vi gör i den här extraordinära situationen för att studenter ska kunna gå in och avlasta vården och andra samhällsviktiga funktioner, sa Anna Ekström.

Förslaget beräknas kosta omkring 100 miljoner kronor och kommer att överlämnas till riksdagen inom kort i en extra ändringsbudget.

"studenter aldrig ska frestas att gå till en tenta trots symtom."

Vidare uppmanas lärosätena att se över utökade möjligheter för omprov så att studenter inte ska frestas att genomföra salstentor trots att de har symtom.

– Det finns uppenbar risk att studenter som gör helt rätt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid symtom eller om närstående är smittade halkar efter om de missar examinationstillfällen. Det är lärosäten som har ansvar för examination och omtentor, men det är viktigt att de ser över möjligheten att göra omprov så att studenter aldrig ska frestas att gå till en tenta trots symtom, sa Anna Ekström.

Anders Söderholm menade att lärosätena bör agera på ett flexibelt och smidigt sätt för att i största möjliga mån undvika att studentgrupper halkar efter i utbildningen. Att studenter ska erbjudas ett omtentatillfälle inom ett par veckor efter ordinarie provtillfälle och att det ska finnas ett tredje tentatillfälle under året. Han poängterade också att det är fortsatt viktigt att vid salstentamen följa de övriga smittskyddsrekommendationer som finns.

– Det kan betyda att man måste avvika från ordinarie planering när det gäller arrangemang kring tentamina. Tiden, platsen och ibland kan man också behöva avvika från de examinationsformer som anges i kursplanen.

Slutligen kommer CSN att ha möjlighet att ta hänsyn till att du inte kunnat närvara vid ett tentatillfälle till följd av smittskyddsrekommendationerna när de bedömer dina studieresultat. Det kan du läsa mer om på CSNs hemsida.

Läs mer

2024-05-24 09:45
I onsdags sprangs det årliga studentloppet som anordnas av Studentidrott Campus 1477. Upp mot 200 glada löpare deltog i…
2024-05-21 10:13
Framtagandet av beslutsunderlag för en eventuell omlokalisering av Gamla torget har dragit ut på tiden och inget besked…
2024-05-16 08:34
Under tisdagen har studenter slagit läger utanför flera svenska och europeiska universitet med anledning av Israel…