Annons
Annons

Ett Europauniversitet måste passa oss studenter


Uppsala universitet måste ta hänsyn till studentinflytandet om de vill skapa ett Europauniversitet som passar oss studenter, skriver Uppsala studentkårs ordförande Ludvig Lundgren.

Efter ett uppmärksammat tal som hölls av Frankrikes president Emanuel Macron i september 2017 har EU-kommissionen tagit initiativ till att starta så kallade European University Networks. Nu vill Uppsala universitet skapa ett Europauniversitet tillsammans med nätverket U4+ (Uppsala, Gent, Groningen, Göttingen och Tartu). För att Europauniversitetet ska passa studenterna anser Uppsala studentkår att samarbetet bör utmärkas av ett starkt studentinflytande, en djup integration av forskning i utbildningen samt en öppenhet mot omvärlden.

För att det ska vara möjligt att forma ett Europauniversitet som tar hänsyn till studenternas synvinkel måste det finnas ett starkt studentinflytande. Vid Uppsala universitet tar vi studenter ofta inflytandet för givet, eftersom vår representation och medverkan är föreskriven i lagstiftningen. Så ser det inte ut på alla håll i Europa och därför är det viktigt att vi framhåller att studenter ska närvara och ha rösträtt i de arbetsgrupper som ska utforma visioner och förslag kring hur Europauniversitetet ska fungera.
Studentinflytandet ger ett perspektiv som möjliggör för U4+ att utforma kandidat- och masterprogram som håller hög kvalitet. Uppsala studentkår vill bland annat att Europauniversitetet ska lägga ett stort fokus på att stärka kopplingen mellan forskning och utbildning. Samtliga U4+-universitet är breda lärosäten som är framstående inom forskning och utbildning. Genom att nyttja varandras styrkor kan vi främja bildningsidealet vid våra lärosäten och skapa den bästa utbildningen i Europa.

En ytterligare princip som bör vara i centrum för Europauniversitetet är att utbildning, forskning och samverkan ska präglas av en öppenhet för omvärlden. Vi studenter lever i en tid som präglas av globalisering och för att klara de utmaningar vi står inför i framtiden räcker det inte att våra universitet främjar europeisk kultur och identitet. Inom U4+ finns det en tanke om att studenter på kandidat- och masterprogram ska kunna läsa ett år på respektive universitet och således få ut en gemensamt utfärdad examen. Ett konkret förslag från Uppsala studentkår är att studenterna inom ramen för sådana utbildningsprogram alltid ska kunna välja att väva in ett utomeuropeiskt universitet i en sådan examen.

Under våren 2019 kommer U4+ att skicka in sin första ansökan om att skapa ett Europauniversitet. Studenterna vid Uppsala universitet har länge verkat för en ökad internationalisering av den högre utbildningen, och så ska det fortsätta. Uppsala studentkår kommer medverka aktivt i ansökningsprocessen eftersom ett Europauniversitet endast kommer fungera om det passar oss studenter.

Ludvig Lundgren
ordförande Uppsala studentkår


Annons

Annons

Läs mer

2020-10-23 14:03
Ett alternativ till dagens högskoleprov är att utöka möjligheterna till basår och att byta till ett ämnesprov anpassade…
2020-09-17 09:01
”Det är nästan som om debattören vill uppmuntra till fusk, eftersom han inte vill se några som helst faktiska…
2020-09-15 13:42
"Att ta ifrån en sådan student sin plats när det inte smidigt går att ersätta honom eller henne med en annan student är…