Annons
Annons
DO varnar för att högre lärosäten inte gör tillräckligt för att identifiera risker för diskriminering.
DO varnar för att högre lärosäten inte gör tillräckligt för att identifiera risker för diskriminering.
Foto: Sandra Gunnarsson/Unsplash: Zhivko Minkov

18 lärosäten lever inte upp till diskrimineringslagens krav


Under gårdagen publicerade Diskrimineringsombudsmannen (DO) en ny rapport som kartlägger universitets och högskolors förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering av studenter. Nu konstaterar man att inget av de 18 lärosäten som DO granskat lever upp till diskrimineringslagens krav.

Resultatet är baserat på en tillsyn av lärosätena som genomförts sen 2019. De huvudsakliga bristerna i diskrimineringsarbetet bland universitet och högskolor rör främst undersökningen av riskerna för diskriminering. På det området gör DO bedömningen att lärosätena inte gör tillräckligt för att identifiera risker baserat på alla diskrimineringsgrunder.

Ett exempel gäller lärosätenas utformning av enkätundersökningar om diskriminering som skickats ut till studenter, där de frågor som ställts varit för allmänt hållna för att lyckas identifiera risker för framtida diskriminering. Ett annat exempel rör brister i undersökningen av samtliga diskrimineringsgrunder, där bland annat ett av lärosätena bara undersökt risker för könsdiskriminering. DO flaggar också för att lärosäten inte lever upp till kraven på att undersökningarna ska omfatta hela lärosätet. Vid vissa lärosäten har undersökningar bara genomförts vid några institutioner och fakulteter.

DO har lyckats identifiera flera utmaningar som universitet och högskolor möter i arbetet med att förebygga diskriminering. Bland annat råder det ofta oklarhet kring vem som har ansvar för arbetet rent organisatoriskt. Utöver det har flera lärosäten problem med att få studenter att delta i viktiga undersökningar.

Alexander Wilson van Deurs, vice ordförande för Uppsala studentkår berättar att resultaten i rapporten är otroligt oroväckande - men inte överraskande.

- Vi har otroligt många studenter som utsätts för diskriminering och det är såklart väldigt oroväckande att inte ett enda lärosäte som undersöktes tar det här på allvar och följer lagen.

Han berättar att man från Uppsala studentkårs sida planerar att ta upp frågan med Uppsala universitet i hopp om att lyckas minska diskrimineringen på universitetet.


Annons

Annons

Åsa Cajander, rektorsråd för lika villkor på Uppsala universitet, välkomnar granskningen från DO. Samtidigt vill hon lyfta den kritik som rapporten presenterat gällande avsaknaden av stöd till lärosätena under implementeringen av de nya regelverken.

- Vi har inte fått tillräckligt med stöd. Det införs en ny lag och sen finns det inget arbete för att hjälpa lärosätena, utan bland det första som händer är att man inspekterar hur vi har implementerat lagen. Jag kan vara lite kritisk till det som myndighetsstyrning.

DO rapporterar att flera lärosäten efterfrågat mer vägledning från myndigheten gällande diskrimineringslagen, men att de har begränsade möjligheter att erbjuda detaljerad handledning. Istället menar man att det är lärosätenas skyldighet att se till att det finns tillräcklig kompetens på området för att säkerställa att lagen följs.

Åsa Cajander ställer sig också kritisk till sättet som granskningen genomförts, och tycker att man bortsett från mycket av det arbetet som lärosätena gjort. Hon menar att det stränga fokuset på just det undersökande steget har lett till att DO förbisett många andra viktiga satsningar.

- De har helt enkelt inte tittat på det vi gör för att de har bedömt att vi inte undersökt, men vi har genomfört otroligt många insatser, det har alla lärosäten gjort. Det är sant att allt det vi gjort inte har föregåtts av steg ett i lagen där man årligen undersöker, men jag kan inte se att det är ett stort problem. Det går alldeles utmärkt att jobba med till exempel jämställdhetsfrågorna utan att undersöka problemet varje år, just därför att problemet är ganska svårlöst och det förändras inte så fort.

Samtidigt är Åsa Cajander glad över att rapporten lett till att frågan om diskriminering nu lyfts, och hon berättar att Uppsala universitet redan inlett diskussioner om hur man kan förstärka och förbättra det aktiva arbetet.

- Vi ska inte ha diskriminering på Uppsala universitet. Det är den nollvision vi jobbar mot. Vi har en bra organisation för lika villkorsarbete och vi gör ett bra jobb med det här men självklart måste vi bli bättre.

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…