Annons
Annons

Hövdingadöme istället för akademisk republik?


Regeringens retorik har präglats av ambitionen att avpolitisera universiteten. Förra året remissbehandlades den så kallade Autonomiutredningen (SOU 2008:104), vilken förordade att universiteten skulle göras till självständiga juridiska personer och att aktierna i Akademiska hus skulle föras till lärosätena. Lärar- och forskartjänster skulle avregleras, såväl nomenklaturen som tillsättningsförfarandet. Universiteten skulle inte längre vara myndigheter, men dessa ”icke-myndigheter” skulle kännetecknas av en rad av de saker som just kännetecknar myndigheter. Tryckfrihetsförordningens föreskrifter om allmänna handlingar, och meddelarskydd skulle gälla, och de skulle falla under JO:s och JK:s tillsyn etcetera. Inget av detta har utmynnat i förslag till riksdagen.
I dessa dagar remissbehandlas en departementspromemoria som förespråkar att universiteten skall få större organisatorisk frihet. Universiteten ska få organisera sig som de vill. Redan här råkar departementet i svårigheter. Promemorian framställer universitet och högskolor som subjekt, vilka vill och gör saker. Men den reder aldrig ut hur universitetet konstitueras
Om universitet är självständiga subjekt är det uppenbart centralt att fastställa hur detta subjekt konstitueras. Det är också viktigt att säkerställa att universitetet inte kan kapas av någon klick. En god utgångspunkt är att anta att universitet utgörs av lärare/forskare och studenter/doktorander, av fakulteter och institutioner.
Ska man på något meningsfullt sätt kunna ”aggregera” Uppsala universitet måste det finnas mekanismer härför, vilket talar för förordningsreglering av universitetets styrelseskick för att säkerställa att dess beslutsorgan och företrädare verkligen representerar universitetet. Kollegiala val bland forskare och studenter bör således vara en självklarhet när det gäller fakultetsnämnder, dekaner (vicerektorer), rektor, prorektor och universitetsstyrelse.

Några självständiga universitet
blir det inte. Istället förordas avreglering. Istället för att säkerställa den akademiska autonomin och fastställa dess spelregler genom förordningsmakten, som regeringen har i sin hand, föreslås att fakultetsnämnderna ska mönstras ut ur högskoleförordningen. Något som med stor sannolikhet kommer att försvaga dem i förhållande till universitetsförvaltningen och rektorsämbetet. Det skulle dessutom skapa oklarhet kring vem som har ansvaret för forskarutbildningen. I dag är det glasklart att det är fakultetsnämnderna som har myndighetsansvaret.
En rad genuint aningslösa saker sägs om forskarutbildningen, vilken ska bli föremål för avreglering: bland annat vill man avskaffa förordningens krav att universiteten ska anordna handledarutbildning. Lärosätena sägs själva kunna bedöma behovet av sådan. Uppenbarligen är man på departementet saligt omedveten om att när handledarutbildning var frivillig så ansåg lärosätena i gemen att den var obehövlig. Vore det inte förordningsreglerat är det osannolikt att det skulle bli finnas någon handledarutbildning.
I samma anda vill man avskaffa förordningens krav att doktorander som undervisar ska ha genomgått grundläggande högskolepedagogisk utbildning. Att detta är förordningsreglerat är en produkt av att de bättre forskarna, som drar in anslag, köper sig fria från undervisningen varför vissa institutioner lägger över en stor del av undervisningen på doktorander. Syftet med kravet är att studenterna ska få bra undervisning. Frågan inställer sig om departementet också avser att avskaffa kravet på lärarexamen för skollärare? Är inte just behöriga lärare Jan Björklunds paradfråga?

Det framstår som om
departementet förväxlar avreglering och avpolitisering. Att staten genom lag och förordning fastställer spelregler innebär inte nödvändigtvis en politisering. Snarare är det typiskt för rättsstaten. Avreglering riskerar att göra makten personlig. Risken är stor att det blir hövdingadöme istället för akademisk republik. Det befrämjar knappast akademisk frihet. Snarare än fria universitet riskerar vi att få toppstyrda universitet.
Regeringen väntas lägga proposition till riksdagen 23 mars.


Annons

Annons

Läs mer

2020-06-03 10:19
Finns det någon lägstalön man har rätt till som doktorand? Och hur funkar det med kurser man har med sig från andra…
2020-05-04 11:35
Är det okej att salstenta görs om till hemtenta? Och behöver lärare göra avbrott för pauser även när undervisningen sker…
2020-03-31 12:54
Vad gäller om man inte blir klar med sin avhandling inom ramarna för sin forskarutbildning? Vad ska man tänka på när man…