Annons
Annons
Bild på väg mot disciplinnämnden
Att bli anmäld för fusk kan få orosmolnen att hopa sig. Förhoppningsvis blir hela processen lite lättare om du vet vad som väntar.
Foto: Lina Svensk

Fuskanklagad – vad händer nu?


Hur ska man som student agera när man blivit anmäld för misstänkt fusk? Hur lång tid kan det dröja innan ett ”straff” utdelas? Student- och doktorandombuden har tagit fram en FAQ för att ge svar på de vanligaste frågorna från fuskanklagade studenter.

Covid-19 och det ökade antalet distansexaminationer har lett till att många fler studenter blivit anmälda för misstänkt fusk. Student- och doktorandombuden får in många frågor från studenter som undrar hur deras ärende kommer att behandlas. För att ge svar på de vanligaste frågorna har de sammanställt en omfattande FAQ.  


Processen vid misstanke om fusk

 

1.    Du kallas till ett möte med institutionen. Efter mötet blir du informerad om misstanken om fusk kvarstår eller inte.
2.    Kvarstår misstanken görs en formell anmälan till rektor och disciplinnämnden. Du får därefter ett mail där du ombeds skriva ett yttrande. Yttrandet ska vara inskickat inom 7-14 dagar från det att du tar del av skrivelsen. I mailet som du får i samband med anmälan kan du läsa om vilken tidsfrist som gäller för dig.
3.    Rektor, eller annan person på uppdrag av rektor, läser yttrandet och avgör om ditt ärende ska släppas utan vidare åtgärd, om du ska tilldelas en varning eller om ditt ärende ska lämnas över till disciplinnämnden för fortsatt hantering.
4.    Om ärendet lämnas över till disciplinnämnden kommer du att få en kallelse till ett möte med nämnden.
5.    Under mötet med disciplinnämnden får du reda på vilken påföljd det blir. Ärendet kan även här släppas utan vidare åtgärd eller resultera i en varning. Men disciplinnämnden har också möjligheten att fatta ett beslut om en avstängning från studierna under en period.


En misstanke om fusk uppstår - mötet med institutionen

 

Fråga: Hur uppstår en misstanke om fusk?

Svar: En misstanke om fusk kan uppstå på olika sätt. Under salstentor är det en del av tentamensvakternas arbetsuppgifter att vara vaksamma på att fusk inte sker i form av exempelvis medhavt otillåtet material eller samarbete. Om tentamensvakterna misstänker att något otillåtet pågår blir du som student i samband med misstanken informerad om detta på plats.

När det gäller hemtentor eller digital examination uppstår misstankar oftast om det inlämnade materialet ger träffar i Urkund, ett program som genomför plagiatkontroller. Programmet kan visa om det finns stora likheter med bland annat akademiska källor på internet, böcker eller annat inlämnat studentmaterial.

Fråga: Jag har blivit kontaktad av min examinator som säger att jag, tillsammans med en annan student, är misstänkt för otillåtet samarbete under en tenta. Nu har jag kallats till ett möte med examinator och studierektor. Vad kommer att hända under mötet?

Svar: Institutionen har en skyldighet att starta en utredning om det uppkommer en misstanke om vilseledande vid examination, alltså fusk. Syftet med mötet du kallats till är att du ska bli informerad om misstankarna samt få ge din syn på saken. Under samtalet bör du även få veta vad som gäller angående den fortsatta hanteringen av ditt ärende. Om du har andra frågor kring ditt ärende kan du passa på att ställa dem under samtalet.

Institutionen avgör under eller efter mötet om ärendet kommer att resultera i en anmälan till rektor och disciplinnämnden.

Fråga: Institutionen har kallat mig till ett möte eftersom jag är misstänkt för fusk. De har dock inte specificerat bakgrunden till misstanken. Hur ska jag kunna förbereda mig inför mötet om jag inte vet hur det kommer sig att jag är misstänkt?

Svar: Om du inför samtalet önskar mer information kring bakgrunden till misstanken kan du be personerna som kallar dig till mötet om det.

Fråga: Efter mötet beslutade institutionen att de ska upprätta en anmälan till rektor och disciplinnämnden. Detta trots att jag förklarade att jag inte har fuskat och dessutom visade upp underlag som styrker min berättelse. Varför tror de inte på mig?

Svar: Institutionen ska upprätta en anmälan om misstanken om fusk kvarstår efter samtalet.
Det är möjligt att de trots din berättelse och underlag av olika anledningar inte helt kan utesluta att vilseledande vid examination har inträffat. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är rektor eller disciplinnämnden som fattar ett beslut i ditt ärende och att du har rätt att fortsätta med dina studier som vanligt fram till dess. Institutionen får inte vidta egna disciplinära åtgärder mot dig under utredningstiden eller efter det att ett beslut har fattats. Däremot bedöms examinationsmomentet i regel inte förrän ditt ärende är avslutat.

 

Efter mötet med institutionen – en anmälan upprättas

 

Fråga: Hur lång tid kan jag förvänta mig att hela processen kommer att ta efter det att institutionen har gjort en formell anmälan till rektor och disciplinnämnden?  

Svar: Ärendet ska hanteras skyndsamt, men det finns ingen specifik tidsram för universitetet att förhålla sig till. I vanliga fall sammanträder disciplinnämnden en gång i månaden och det brukar ta ungefär 1-2 månader innan ett ärende är avslutat från det att en anmälan har upprättats. I och med covid-19 och att man har behövt ändra formerna för många examinationsmoment har dock antalet disciplinärenden ökat avsevärt. Därför har rektor och disciplinnämnden fler ärenden att hantera, vilket medför att det kan ta längre tid än vanligt att få ett beslut i sitt ärende.

Fråga: Jag väntar fortfarande på en kallelse till ett möte med disciplinnämnden. Jag börjar bli väldigt orolig och har svårt att hänga med i undervisningen. Vad kan jag göra?

Svar: Många studenter som är misstänkta för fusk uttrycker att de mår dåligt under processens gång. Vi rekommenderar att du försöker fortsätta med dina studier som vanligt i väntan på rektors beslut eller mötet med disciplinnämnden. Förutom att söka stöd från vänner och familj kan du även kontakta Studenthälsan eller primärvården om du upplever att dina problem blir alltför omfattande. De kan ge dig verktyg som hjälper dig att hantera situationen du befinner dig i.

Fråga: Hur skriver man ett yttrande?

Svar: Det finns ingen specifik mall man behöver följa när man skriver sitt yttrande, men här under finner du några punkter som är bra att inkludera. Det viktigaste är att yttrandet är begripligt och att det är tydligt vad som har hänt utifrån ditt perspektiv. Du bör inkludera följande:
– Namn och diarienummer (UFV 2020/XXX - framgår av anmälan).
– Vilket examinationsmoment och vilken kurs det handlar om. Ange gärna hur många högskolepoäng kursen samt det anmälda momentet ger. Läser du ett program kan du också ange det.
– En förklaring till vad som inträffat utifrån ditt perspektiv. Vad är det som har hänt och varför blev det så? I yttrandet kan det vara bra om man antingen skriver att man inte haft för avsikt att fuska eller att man förklarar varför man har fuskat.
– En redogörelse för dina studier under nuvarande eller kommande termin. Vad är det du ska läsa och vilka konsekvenser kommer en eventuell avstängning innebära för dig?

Fråga: Vilka påföljder kan mitt ärende resultera i?

Svar: Det finns tre möjliga påföljder:
– Ärendet släpps utan vidare åtgärd. Det är inte bevisat att du har försökt vilseleda vid examinationen.
– Du får en varning. Du bedöms ha vilselett vid examinationen men av skäl som exempelvis examinationsmomentets omfattning får du en mildare påföljd i form av en varning istället för en avstängning. Du kan fortsätta dina studier som vanligt men behöver troligen göra om examinationsmomentet.
– Du blir avstängd. Du bedöms ha vilselett vid examinationen och omständigheterna anses vara sådana att en varning inte är en tillräcklig påföljd. Disciplinnämnden kan besluta om att stänga av en student i upp till 6 månader, men det vanligaste är en avstängning på mellan 2-6 veckor som startar dagen efter att beslutet har fattats. Du får under avstängningen inte delta på föreläsningar, seminarium, examinationer och andra aktiviteter inom ramen för undervisningen. Du har inte heller tillgång till Studentportalen, universitetets lokaler och universitetsbibliotekens tjänster. Avstängningen rapporteras in i Ladok och CSN meddelas. Vi rekommenderar att du kontaktar en studievägledare eller kursansvarig lärare för att göra en plan för din återgång till studierna.

Fråga: Jag studerar också vid ett annat lärosäte. Kommer avstängningen att påverka mitt studiemedel från CSN och mina studier vid den utbildningen?

Svar: Avstängningen gäller enbart vid Uppsala universitet. Om du samtidigt studerar vid andra lärosäten påverkas dessa studier alltså inte av avstängningen. I vilken utsträckning ditt studiemedel från CSN påverkas i en sådan situation beror på vilka uppgifter som ligger till grund för beslutet som de har fattat om ditt studiemedel. Kontakta CSN om du känner dig osäker eller har frågor.

Svar: Vilken är den mest sannolika påföljden i min situation?

I och med att det görs en helhetsbedömning i varje enskilt ärende kan det vara svårt att med säkerhet förutse vilken påföljd du kommer att få. Det finns dock några aspekter som spelar en betydande roll. En aspekt är omfattningen av det aktuella examinationsmomentet, det vill säga hur många högskolepoäng det utgör. Ett examinerande moment som motsvarar exempelvis 7,5 hp ger i regel en allvarligare påföljd än ett moment som motsvarar 2 hp. En annan aspekt är hur länge du har studerat. Om du har kommit långt i dina studier förväntas du ha bättre kunskap om vad som är tillåtet under en examination än om du precis har börjat studera. Bedömningen påverkas även av avsikten som du uppger, att du har fuskat eller ej, samt institutionens underlag.

"Eftersom avstängningen enbart gäller vid Uppsala universitet är det dock möjligt att studera vid ett annat lärosäte under tiden."


Annons

Annons

Mötet med disciplinnämnden


Fråga: Vad kommer att hända under mötet med disciplinnämnden och vad förväntas av mig?

Svar: Inför mötet kommer nämnden att ha läst både ditt yttrande och institutionens rapport. Under mötet får du och institutionens representant en möjlighet att tillägga något utöver det som redan skrivits i yttrandet och anmälan. Har du inget att tillägga kan du hänvisa till ditt yttrande. Därefter kan nämnden komma att ställa frågor till dig och institutionens representant. Efter det får ni lämna rummet en kort stund medan nämnden överlägger. Ni kallas sedan in igen och får ta del av nämndens beslut.

Det är för dig som student frivilligt att delta under mötet. Vi brukar dock rekommendera att man deltar för att kunna svara på eventuella frågor som nämnden har samt för att kunna ta del av beslutet så snart det fattats. Detta eftersom en eventuell avstängning i regel träder i kraft redan nästkommande dag. Det kan finnas möjlighet att delta under mötet via telefon eller digitalt. Kontakta den jurist som handlägger ditt ärende så snart som möjligt om detta är något du önskar.

Fråga: Hur lång tid tar ett möte med disciplinnämnden?

Svar: Nämnden avsätter ungefär 15 minuter per ärende.

"En varning eller avstängning syns aldrig i examensbevis, betyg, studieintyg eller liknande."

Fråga: Jag ska träffa disciplinnämnden om några veckor. Om jag blir avstängd kommer jag att missa registreringen för nästa kurs. Vad kan jag göra?

Svar: Hör av dig till din studievägledare eller kursansvarig lärare för att se vad som kan göras. Inom vissa kurser och program går det att hitta en lösning, men vid andra kurser kan dessvärre problem med registreringen uppstå. Detta kan innebära att man i praktiken får en mer långtgående påföljd än bara veckorna för avstängningen.

Eftersom avstängningen enbart gäller vid Uppsala universitet är det dock möjligt att studera vid ett annat lärosäte under tiden om det skulle vara ett alternativ för dig.

Fråga: Kommer det synas i mitt examensbevis att jag var avstängd från studierna under en period?

Svar: En varning eller avstängning syns aldrig i examensbevis, betyg, studieintyg eller liknande.

Fråga: Jag fick fyra veckors avstängning för att man ansåg att jag hade fuskat under en tenta. Jag tycker att anklagelserna är orättvisa och jag vill överklaga beslutet. Hur överklagar jag och hur lång tid tar den processen?

Svar: Under mötet med disciplinnämnden får du ett papper med instruktioner för hur du överklagar ett beslut om avstängning eller varning. I överklagandet skriver du datum, namn, personnummer och dina kontaktuppgifter. Du bör även redogöra för vilket beslut du vill överklaga samt vad du vill att beslutet ska ändras till. Motivera också varför du anser att det bör ändras. Du kan begära inhibition i ditt överklagande, vilket innebär att din avstängning pausas under tiden förvaltningsrätten prövar ditt ärende. Slutligen bör du också ha med din underskrift och adressera överklagandet till förvaltningsrätten i Uppsala. Du skickar sedan överklagandet via post eller e-post till registratorsfunktionen vid universitetet. Det måste ha inkommit till registrator inom tre veckor från dagen då disciplinnämnden fattade beslutet.

Ett överklagande överlämnas av universitetet till förvaltningsrätten så snart som möjligt, men det går inte att säga hur snabbt förvaltningsrätten kommer att fatta beslut om din begäran om inhibition eller i ärendet. Om förvaltningsrätten fattar beslut om att godkänna din begäran om inhibition kan du återgå till dina studier tills dess att de fattar ett beslut i ärendet. Förvaltningsrätten kan komma att göra en annan bedömning än disciplinnämnden och fria dig från anklagelserna, ändra avstängningen till en varning, eller minska omfattningen av avstängningen. Men om de slutligen kommer fram till samma beslut som disciplinnämnden kommer en eventuell inhibition att avbrytas och avstängningen att återupptas igen.

Har du frågor om disciplinärenden som du inte hittar svar på här? Kontakta ombuden på ombud@us.uu.se.


Student- och doktorandombuden Emma Ivarsson (t.v.) och Carmen Pocrnja (t.h.) arbetar för alla studentkårer vid Uppsala universitet och finns till för alla studenter och doktorander. Foto: Lina Svensk

Behöver du hjälp?

Man kan vända sig till ombuden om man upplever problem under sin utbildning eller har frågor som rör ens rättigheter och skyldigheter i olika situationer.

Har du stött på problem under din utbildning eller har frågor kring dina rättigheter och skyldigheter? Skicka ett mail till ombud@us.uu.se eller ring 018 - 480 31 10 alternativt 018 - 480 31 32.

 

Tidigare "Fråga ombuden":

Vad tjänar en doktorand?

Pauser under föreläsningar även på distans?

Får jag disputera trots att forskarutbildningen tagit slut?

Misstänkt för plagiat – vad händer nu?

Föreläsaren tappar tråden

Bebis på g – hur blir det med studierna?

Snålåkande kursare och obligatoriska moment

Kan utbränd få CSN och andra frågor

Huvudbry med handledaren

Läs mer

2024-06-17 12:21
Vet du inte vad du ska läsa under dina lediga stunder i sommar? Vissa föredrar en tummad pocket, andra en väl inläst…
2024-06-05 15:33
Studentpanelen från Psykologprogrammet på Uppsala universitet besvarar varannan torsdag vanliga studenthälsorelaterade…
2024-06-05 08:52
Sommaren närmar sig, tiden invånarna tycks halveras och ökenstaden Uppsala går in i en slö vardagslunk. Men visst finns…