Foto: ArkivForskningen om fiskynglen fick stor medial uppmärksamhet. Nu är den mediala uppmärksamheten inte lika trevlig för Uppsala universitet.

Fusk i fiskforskning?

Uppsalaforskarnas artikel publicerades i den välrenommerade tidskriften Science och fick stor spridning världen över. Men var den sann? Nu har Centrala etikprövningsnämnden yttrat sig i frågan. Tvärt emot vad Uppsala universitets egen utredning visade, anser Centrala etikprövningsnämnden att de båda forskarna gjort sig skyldiga till oredlighet.

Efter att de båda forskarna vid Uppsala universitet fick sin artikel publicerad i Science 3 juni 2016 fick deras forskning stor spridning världen över. BBC, The Guardian, Washington Post och flera svenska medier rapporterade om hur plastföroreningar påverkar fisklarver.

Två veckor efter att artikeln publicerades vände sig sju forskare till Uppsala universitet och krävde en utredning om oredlighet i forskning. De ansåg att det saknades viktig rådata och att artikeln till stor del var fabricerad. Artikelförfattarna å sin sida skyllde bland annat på att viktig rådata hade försvunnit då den var sparad på en dator som blivit stulen ur en bil tio dagar efter att artikeln publicerats.
Men kritiken stannade inte där. Anmälarna ansåg också att beskrivningen av experimenten i artikeln inte kunde styrkas – enligt Scienceartikeln skulle forskarna ha behövt vara på plats vid forskningsstationen i minst tre veckor – något som anmälarna inte ansåg att de varit. De menade även att det saknades etiska tillstånd för experimenten.

Uppsala universitets egen utredning, genomförd av två externa professorer, friade dock forskarna för anklagelser om oredlighet i slutet av augusti.

Men Centrala etikprövningsnämnden var av en annan åsikt. I nämndens yttrande från i slutet av april konstateras att de båda Uppsalaforskarna gjort sig skyldiga till vetenskaplig oredlighet. Deras utredning visar bland annat på att de båda forskarna gett otydliga uppgifter, saknat originaldata och etiska tillstånd för att genomföra de experiment de säger sig ha gjort.

Centrala etikprövningsnämnden riktar kritik mot tidskriften Science som tagit in artikeln utan noggrannare kontroll av, och lagring av rådata och råder tidskriften att dra tillbaka artikeln. Centrala etikprövningsnämnden menar också att det är ”anmärkningsvärt att Uppsala universitet i sin förberedande undersökning den 31 augusti 2016 inte funnit stöd för att det föreligger oredlighet i den forskning som utförts …”

Efter Centrala etiknämndens yttrande gick Uppsala universitet under onsdagen ut med ett pressmeddelande där de beskriver händelseförloppet. Dekanus Johan Tysk som tillsatte de externa sakexperterna i Uppsala universitets egen utredning säger att han ser mycket allvarligt på det inträffade.

– Det kan skada förtroendet både för universitetet och för forskningen. Det är dessutom väldigt jobbigt för alla inblandade parter. Vi avser att göra en grundlig genomgång av alla delar i ärendet men exakt hur kan vi inte svara på i nuläget, säger Johan Tysk, vicerektor för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet.

Båda rapporterna kommer nu att utgöra underlag för universitetets kommande beslut i ärendet om oredlighet i forskning.