Foto: Sandra GunnarssonVid fototillfället fortfarande god stämning.

Aprilfum och kommunikationskraschen

Stämningen under tisdagens aprilfum gick från god till dålig på bara någon timme. Och den utlösande faktorn var just en proposition som skulle få bukt med dålig kommunikation.

Foto: Sandra Gunnarsson Hej fum- och styrelseledamot!

Alva Cedergren, S-studenter, läser praktisk filosofi och företagsekonomi.

Det var en ovanlig kombination av studier, hur tänkte du?
– Att jag får etik först och ekonomi sen – både tänkande förmåga och konkreta kunskaper.
Vad tycker du om stämningen så här inledningsvis? (frågan ställd innan stämningen blev dålig)
– Ganska bra och trevlig stämning. Men det är oroväckande att vi är så få. I vårt parti beror det på att många är sjuka.
Varför så få bland de andra, tror du?
– Jag tror det har att göra med sjukdom, jag vet minst fyra som är förkylda. Sen har nog många fallit bort under året, nån har flyttat och partierna har tvingats gå längre ned på listorna. Nu har du ju suttit i både styrelse och fum under ett år. Kommer du fortsätta vara engagerad även nästa?
– Ja det tror jag. Men vi får se. Kommer du orka med fum ett helt år till?
– Ja! Fum orkar man med, det är ju bara att sitta. Hur har du tänkt med din fumoutfit idag?
– Röd, alltid! Är du klädd i partiets färger varje fum?
– Haha nej. Bara idag, det skedde av en slump.

Uppsnappat

“Yey det som vi alla längtar efter så mycket”. – Ann-Catrin Wells uttrycker sin entusiasm för den nya personuppgiftslagen.

“Jag heter Jaroslav Marhun och jag har skrivit en motion – det var inte meningen att det skulle rimma” – Jaroslav Marhun rimmar fram sin motion som han sedan föredrog i rasande fart.    

“Jag såg en kändis” – Ergoredaktör spottade Gudmund Hernes på väg till Blåsenhus.

KORV! – Skinkor har lyst med sin frånvaro de senaste fullmäktigemötena. Ergo blev därför eld och lågor när vi fick syn på korv i en väska i högra delen av salen. Den visade sig dock inte tillhöra AFK utan en utomstående som var på plats för att kolla in fum – och lägligt nog satt sig i charkuteriregionen.  

I övrigt hände inte så mycket kul att rapportera om – det var mest ångest :(

Det var en skral skara ledamöter som hade tagit sig till Blåsenhus för tisdagens aprilfullmäktigemöte. Efter upprop kunde ordförande konstatera att endast 19 ledamöter var på plats – två saknades för att man skulle kunna fatta beslut. Det uppstod stor oenighet om huruvida man kunde smygstarta mötet, eller om det var bättre att vänta – varför dra PM om de inte kunde läggas till handlingarna, och tänk om någon som inte var på plats skulle ha frågor om vad som sades i pm:et? Temat “form framför innehåll” var satt och skulle komma att prägla även senare delen av fum.

Efter 20 minuter droppade ytterligare några ledamöter in och mötet kunde förklaras öppnat. Camila Lacorazza, ordförande i Medicinska sektionen, berättade bland annat att de haft översvämning på sitt kontor och att det hade skapat en oangenäm lukt men att de nu skulle få ett bättre kontor. Sektionen hade också jobbat på att inte tappa information om vad “fullmäktige är” och hur kåren fungerar. Ett välkommet inslag var därför att styrelsen börjat skicka information om sitt arbete till sektionen. Hon snuddade också vid frågan om Medicinska sektionens eventuella planer på att söka kårstatus.

– Vi hade ett möte där vi tillhandahöll dokumenten “Från sektion till kår” och UTN, JF:s och UE:s kårstatusansökningar. Nu ska man smälta informationen, sa Camila Lacorazza.
Då hela fum inledningsvis strävade efter god stämning, var det ingen som högg på denna infekterade krok.

Samhällsvetenskapliga sektionens ordförande Sarah Ericsson berättade att de jobbat hårt på att rekrytera nya studenter till alla poster inför kommande verksamhetsår – men att det gått trögt. Även hon lyfte fram att det positiva i att styrelsen börjat informera om sitt arbete.

Vice ordförande Ann-Catrin Wells drog styrelsens PM som bland annat berörde den nya personuppgiftslagen.

– Vi håller på med en översyn av strategier kring GDPR. Det kommer komma ett dokument som berör vad kåren ska ha för rutiner kring personuppgifter, just nu strimlas det massa papper på kåren kan jag säga.
En fumledamot efterfrågade utbildning i denna snårskog, men det trodde Ann-Catrin Wells inte man skulle hinna med under detta verksamhetsår – dokumentet som skickas ut skulle dock vara tillräckligt omfattande.

Hon berättade också att det kommer hållas ett möte med samtliga partier om den skrivelse (orsakat hätsk debatt på Ergo.nu, mer information om skrivelsen kommer i pappersErgo på lördag) som styrelsen skickade till nationerna om ett gemensamt kår- och nationsmedlemskap. Kuratorskonventet önskade mer information om hur de övriga kårpartierna ställer sig till ett sådant förslag, något som man inte hade tid att diskutera under gårdagens fullmäktigemöte.

Pm:en lades till handlingarna och Jaroslav Marhun, kassör i Humanistiska sektionen, klev fram i talarstolen för att presentera sin motion. Han ansåg att fördelningsmodellen av medel från kår till sektion behövde ändras. Dels för att man inte ökat tilldelningen till sektionerna, trots att man höjt kåravgiften, och dels för att den nuvarande modellen inte tar hänsyn till hur många fakulteter en sektion måste hantera.

– Humanistiska sektionen ansvarar för organiseringen av studentrepresentanter på tre olika fakulteter, vilket är 16 institutioner som alla har lika villkorsgrupper, utbildningsråd och stipendiegrupper. Att tillsätta 150 studentrepresentanter varje år är inte möjligt på en 75 procentig arvodering, sade Jaroslav Marhun.

Han föreslog att man därför skulle rösta igenom hans motion som innehöll en ny fördelningsmodell som tog hänsyn till fakultetsmängd, medlemsantal och den höjda kåravgiften.

Ann-Catrin Wells bad om ursäkt för att hon inte hunnit inkomma med något skriftligt svar på motionen. Hon ansåg dock att presidieutskottet redan höll på med att ta fram ett nytt förslag och det därför vore onödigt att rösta igenom hans förslag.

– Det blir komplicerat om vi först skriver in det här och sedan suddar ut det för att börja om, sade hon.

Hon intygade dock att det kommer tas höjd i budgeten för höjning av sektionsmedlen och att humanistiska sektionen ska få det extra bidrag som de fått under året, även kommande verksamhetsår.
Motionen röstades därmed ner.  

Nästa punkt i programmet var propositioner. Johannes Brolinsson (VSF) presenterade förslag till tre tillägg och en förändring av att-satser i Uppsala studentkårs åsiktsprogram. Fullmäktige biföll dessa, som bestod i att åsiktsprogrammet ska göra gällande att internationella studenter och studenter på flykt bör beviljas uppehållstillstånd som sträcker sig två år efter avslutad utbildning, att universitetet ska ha lättillgänglig och flerspråkig information om validering och tillträde, att information resurser för nyanlända inom universitetet ska vara tillgängliga på en och samma plats samt att breda basårsutbildningar som enkelt kan kombineras med svenskkurser bör erbjudas dem som ej uppfyller behörighetskraven för olika utbildningar.

Proposition nummer två blev en mer invecklad historia. Ann-Catrin Wells klev upp i talarstolen och redogjorde för styrelsens förslag om att inrätta ett kommunikationsutskott. Till det tänkta kommunikationsutskottet skulle sektionerna kunna välja in studenter även från andra utbildningsområden för att vara deras kommunikationsansvariga. Detta för att lättare fylla platserna.

– Vi har kommunikationsproblem, både internt och externt. Vi måste göra något, sade Ann-Catrin Wells.

Daniel Simmons (UUS) yrkade på att ärendet skulle bordläggas, för att istället behandlas i en mindre formell grupp. Då svarade Ann-Catrin Wells med att styrelsen ville dra tillbaka propositionen. Martin Holmer (VSF) lade in en protest.

– Jag yrkar på bifall, sade han.

Ordförande Johan Liljeholm gjorde ett försök att yrka på försöksvotering, med motiveringen att propositionen bör tas om hand eftersom den finns. Någon sådan kom aldrig till stånd, istället förtätades förvirringen. Ann-Catrin Wells nämnde att Daniel Simmons tidigare kontaktat styrelsen och bett dem bordlägga. Det blir tydligt att det fanns stora brister i kommunikationen gällande sätt att lösa kommunikationsproblem.

– Allt blev förvirrat, sade Ann-Catrin Wells.

Ja, det kändes uppenbart. Daniel Simmons påpekade att ett bifall skulle kräva genomgång av reglementet, eftersom propositionen lämnats in för sent. Han nämnde i samband med detta att stadgebrott kan bli ett fall för tingsrätten.

– För att tingsrätten ska döma i fall av stadgebrott krävs det att någon part har blivit rejält lidande, vad jag vet, inföll här ordförande Johan Liljeholm.

Vi det här laget var den gemytliga stämningen från mötets öppnande mycket avlägsen. Efter en nödvändig paus, där Sarah Ericsson (UUS) uppmanade hela fullmäktige att visa varandra mer respekt, klargjorde Ann-Catrin Wells en sista gång att styrelsen drar tillbaka propositionen.

Mötet fortsatte. Styrelsen lade fram en proposition gällande ställningstagande om centrala riktlinjer verksamhetsförlagd utbildning, som inte väckte några protester utan bifölls ganska omgående. Nästa proposition, gällande ställningstagande för centrala riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning vid Uppsala universitet, bifölls även den utan kontroverser.

Sedan gick man vidare till nomineringsärenden. Listan över sådana täckte ett helt A4-ark, och trots protest från Gustav Sundell (UUS), som hävdade att fum inte ägnar sig åt högläsning, läste ordförande Johan Liljeholm upp ärendena. Isabel W. Sörensen (Fi studenter) tryckte på angående posterna för två studentrepresentanter i disciplinnämnden.

– Vi har ju läst om disciplinärendet som Ergo har skrivit om. Det här är viktigt, sade hon.

Ludvig Lundgren (AFK) nominerade partikamraten Isak Lundberg till disciplinnämnden, och sig själv till studentrepresentant i kursklassificeringsgruppen. Bifall. Resten av listan är vad Ergo vet fortfarande ofullständig.

Som övrigt ärende lade styrelsen fram ett önskemål om extra fum i maj. Ordföranden betonade att detta inte var en fråga om beslut, styrelsen kan kalla till fum om oavsett synpunkter, utan att det var ett sätt att kolla av ifall ett majfum skulle kunna tänkas bli beslutsmässigt.

– Vi har en hel del propositioner vi vill lägga fram, sade Ann-Catrin Wells.

– Jag noterar att vi är strax över beslutsmässiga nu. Ett maj fum skulle antagligen ligga mitt under min tentapluggperiod. Jag vill sänka förväntningarna om att det skulle kunna bli beslutsmässigt, påpekade Magnus Jansson.

Han tillade att om ett majfum ändå skulle komma till stånd blir det viktigt att prioritera rätt bland alla stora ärenden. Gustav Sundell däremot verkade desto mer pepp.

– Det kan ju komma in PM också, jag tycker att det skulle vara trevligt.

Något rakt ja eller nej på frågan kunde inte urskiljas, så ifall styrelsen väljer att kalla till ett extra fum återstår att se.

Sista punkten i programmet var ett åsiktstorg där ytterligare formalia avhandlades. Klockan 20.55 fick församlingen åter andas frisk luft.