Kollage: Lina SvenskVFU-platser, studentinflytande och trygghet i studentområden – vad vill kommunpolitikerna göra för dig?

Kommunpartierna och studenterna

Inför avgiftsfri kollektivtrafik, skapa en app för VFU-kontakt, utveckla snabbcykellederna – vilket parti vill vad i Uppsala kommunfullmäktige? Vi har tagit reda på var de står i de studentnära frågorna.

Vänsterpartiet

1. Hur ska ni få bukt på bostadssituationen för universitetsstuderande i kommunen? Vill ni behålla kö- och förmedlingsavgifterna för studenter i Uppsala bostadsförmedling?
Istället för sänkta skatter för höginkomsttagare vill vi öka det statliga stödet till hyresrätter och studentbostäder. Vi vill införa Vänsterhyror som skulle pressa hyrorna med 30 procent. Vi vill sänka avgifterna så snart det är möjligt.
2. Den senaste tiden har det skett flera skjutningar och våldsbrott i studentområden och områden där många studenter rör sig. Hur vill ni göra stadsmiljön tryggare?
I jämlika samhällen är brottsligheten lägre. Vi skapar jämlikhet genom att bygga bostäder folk har råd att bo i, skapa jobb åt alla och investera mer i vår välfärd. På kort sikt behövs fler områdespoliser som arbetar förebyggande.
3. Många studenter lämnar Uppsala kommun när de studerat klart. Hur, om alls, kommer ni arbeta för att behålla akademikerna i kommunen?
Genom att investera mer i bostäder, kollektivtrafik och välfärd vill vi underlätta för studenter att välja att jobba i och bo i Uppsala. Vi ska stödja studenter som vill starta företag och vi ska bygga fler bostäder med pressade hyror.
4. Hur kan kommun och region bli bättre på att tillmötesgå efterfrågan på VFU?
Fungerande VFU är helt avgörande för att klara framtidens kompetensförsörjning. Vi vill ge tydligare uppdrag till egna verksamheter att bidra med VFU-/praktikplatser.
5. Hur, om alls, vill ni öka studentinflytandet i frågor på kommunpolitisk nivå?

Dialog och samverkan med studentorganisationer finns idag och är mycket viktigt för att kommunens över 40 000 studenter ska kunna göra sina röster hörda. Vi kan tänka oss utveckla den dialogen genom att inrätta ett studentråd med flera parter.
6. Studenter är ett cyklande folk – hur vill ni förbättra framkomligheten och säkerheten för stadens cyklister?
Vi tycker att gång, cykel och kollektivtrafik ska ha företräde i stadsrummet. Vi vill bygga ut våra nät med sammanhållna cykelvägar, investera mer i cykelparkeringar och låta cykeln följa med när man åker tåg.
7. Anser ni att studentpriserna för kollektivtrafiken är på en rimlig nivå?
Priserna är för dyra. Det är en samhällsvinst att låta en större del av biljetterna finansieras genom skatten istället för genom avgifter. Vi lämnade den politiska majoriteten i regionen när övriga partier vägrade sänka priserna.
8. Om ert parti var en student, vilket ämne skulle ni läsa då?
Vänstern är nyfiken på allt och eftersom nästan alla vinner på ökad jämlikhet finns vi överallt. Om partiet var en student skulle hon läsa fria kurser i olika ämnen. Just nu en kurs i civilkurage med Uppsala universitets Brian Palmer.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

Feministiskt initiativ

1. Hur ska ni få bukt på bostadssituationen för universitetsstuderande i kommunen? Vill ni behålla kö- och förmedlingsavgifterna för studenter i Uppsala bostadsförmedling?
Vi vill bygga fler billiga hyresrätter, samt kräva att en större andel av det som byggs ska vara just billiga hyresrätter. Vi vill ta bort kö- och förmedlingsavgifterna för alla. Vi är även emot marknadshyror.
2. Den senaste tiden har det skett flera skjutningar och våldsbrott i studentområden och områden där många studenter rör sig. Hur vill ni göra stadsmiljön tryggare?
Vi vill stärka välfärden så människor inte känner behov av att vända sig till kriminalitet. Vi vill även satsa på ungdomsorganisering, ha fler öppna kulturarenor, och minska segregationen genom t.ex. gratis kollektivtrafik.
3. Många studenter lämnar Uppsala kommun när de studerat klart. Hur, om alls, kommer ni arbeta för att behålla akademikerna i kommunen?
Att många flyttar vidare efter studierna är inget problem i sig. Akademiker behövs i hela landet, inte bara i Uppsala. Såklart ska vi vara en kommun där alla trivs och gärna bor kvar, men det gäller inte bara akademiker.
4. Hur kan kommun och region bli bättre på att tillmötesgå efterfrågan på VFU?
Genom att förbättra arbetsvillkoren och införa 6 timmars arbetsdag, så att personalen är mindre pressad och har mer energi till att handleda.
5. Hur, om alls, vill ni öka studentinflytandet i frågor på kommunpolitisk nivå?
Vi vill öka allas delaktighet i politiken, med mer medborgardialog och info om vad som sker. För just studenter är vi öppna för ett kommunalt studentråd. Vi för även in studentperspektivet då flera av våra toppnamn är studenter.
6. Studenter är ett cyklande folk – hur vill ni förbättra framkomligheten och säkerheten för stadens cyklister?
Vi vill att cykelbanor ska ges större utrymme och prioriteras vid exemepelvis snöröjning. Vi vill också använda cykelnätverket till att länka samman Uppsala stads stadsdelar ytterligare.
7. Anser ni att studentpriserna för kollektivtrafiken är på en rimlig nivå?
Nej. Vi vill ha avgiftsfri kollektivtrafik för alla.
8. Om ert parti var en student, vilket ämne skulle ni läsa då?
Efter att noga ha kollat igenom programutbudet vid Uppsala universitet så har vi beslutat att läsa Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys. Det låter spännande.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

Socialdemokraterna

1. Hur ska ni få bukt på bostadssituationen för universitetsstuderande i kommunen? Vill ni behålla kö- och förmedlingsavgifterna för studenter i Uppsala bostadsförmedling?
Vi behöver fortsätta bygga och sänka boendekostnaderna. Dyra marknadshyror med hyreshöjningar upp mot 50% är fel väg för Uppsala. Istället vill vi använda regeringens investeringsstöd för att hålla nere hyrorna. Vi vill skapa fler boendelösningar som kompiskontrakt.
2. Den senaste tiden har det skett flera skjutningar och våldsbrott i studentområden och områden där många studenter rör sig. Hur vill ni göra stadsmiljön tryggare?
Kampen mot brottslighet ska vara kompromisslös. Det behövs fler poliser och skärpta straff. Kommunalt vill vi satsa på fler trygghetskameror och kommunala ordningsvakter. Vi måste också ta bort grogrunden för gängens rekrytering.
3. Många studenter lämnar Uppsala kommun när de studerat klart. Hur, om alls, kommer ni arbeta för att behålla akademikerna i kommunen?
När det byggs så att bostadsbristen minskar och antalet företagsetableringar ökar kommer det att kännas mer självklart att stanna efter studietiden. Vi vill också förstärka arbetet med studentmedarbetare. 
4. Hur kan kommun och region bli bättre på att tillmötesgå efterfrågan på VFU?
Vi vill jobba bättre tillsammans med universitetet och studentkårerna. Även förbättra villkoren för studenter på VFU, bland annat ska regionen bygga fler matplatser på Akademiska Sjukhuset.
5. Hur, om alls, vill ni öka studentinflytandet i frågor på kommunpolitisk nivå?
För oss är det viktigt att alltid ha en dialog med studentkårerna, nationerna och studenterna i frågor som berör studenter och campusområden. Vi vill varje år bjuda in studentorganisationer till samtal med kommunens politiker.
6. Studenter är ett cyklande folk – hur vill ni förbättra framkomligheten och säkerheten för stadens cyklister?
Uppsala är årets cykelstad och det vill vi fortsätta vara. I stadsplaneringen vill vi se bättre framkomlighet, säkrare cykelbanor och fler cykelparkeringar.
7. Anser ni att studentpriserna för kollektivtrafiken är på en rimlig nivå?
Vi är väldigt måna om rabatterat pris för studenter och andra mer utsatta grupper. Det är alltid aktuellt att se över rabatter, men i dagsläget är det viktigaste för oss att ge Uppsalas äldre ett lägre pris.
8. Om ert parti var en student, vilket ämne skulle ni läsa då?
Vi skulle studera till lärare. Grunden för ett starkare samhälle läggs i skolan.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

Miljöpartiet

1. Hur ska ni få bukt på bostadssituationen för universitetsstuderande i kommunen? Vill ni behålla kö- och förmedlingsavgifterna för studenter i Uppsala bostadsförmedling?
Det går att avhjälpa bostadsbristen för studenter i Uppsala. Miljöpartiet har tryckt så att Uppsalahem just nu bygger studentbostäder med investeringsstöd i Rosendal, och fler liknande projekt är på gång.
2. Den senaste tiden har det skett flera skjutningar och våldsbrott i studentområden och områden där många studenter rör sig. Hur vill ni göra stadsmiljön tryggare?
Fortsatt samarbete med polisen för att knäcka de kriminella nätverk som är grunden till dessa. Långsiktigt behövs ett samhälle där alla klarar att skapa en laglig framtid och bryta boendesegregationen.
3. Många studenter lämnar Uppsala kommun när de studerat klart. Hur, om alls, kommer ni arbeta för att behålla akademikerna i kommunen?
Kommunen och näringslivet behöver tydliggöra alla möjligheter med spännande och attraktiva anställningar som Uppsalas arbetsmarknad erbjuder.
4. Hur kan kommun och region bli bättre på att tillmötesgå efterfrågan på VFU?
VFU är en chans för Uppsala kommun och Region Uppsala att kunna visa vilka karriärvägar vi har, och vi samarbetar med universiteten gällande VFU examensarbeten i våra förvaltningar och bolag. 
5. Hur, om alls, vill ni öka studentinflytandet i frågor på kommunpolitisk nivå?
Miljöpartiet driver ständigt på för att förbättra medborgardialogen i kommunen. Vi har bland annat drivit igenom nya arbetssätt som ska öka träffsäkerheten i hur dialoger genomförs och även hur vi ska nå ut till fler som är berörda.
6. Studenter är ett cyklande folk – hur vill ni förbättra framkomligheten och säkerheten för stadens cyklister?
Vi behöver flerfiliga supercykelvägar, separerade från gående, fler stråk med sopsaltning, fler säkra cykelparkeringar mm. Uppsala ska uppfattas som en cykelkommun i världsklass.
7. Anser ni att studentpriserna för kollektivtrafiken är på en rimlig nivå?
Ja, vi anser att det är så. Miljöpartiet vill i första hand stärka kollektivtrafiken för att göra den får högre kapacitet (spårvagn), blir snabbare och mer funktionell. Det kostar pengar och måste prioriteras.
8. Om ert parti var en student, vilket ämne skulle ni läsa då?
Något tvärvetenskapligt, både naturvetenskap och samhällsvetenskap behövs för att lösa världens utmaningar.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

Liberalerna

1. Hur ska ni få bukt på bostadssituationen för universitetsstuderande i kommunen? Vill ni behålla kö- och förmedlingsavgifterna för studenter i Uppsala bostadsförmedling?
Flera åtgärder behövs. En är att öka Uppsalahems produktion av student- och ungdomsbostäder, ett annat att bygga mer i studentbostadsområdena. Vi vill sänka köavgiften till 250 kr/år och sänka förmedlingsavgiften för studenter.
2. Den senaste tiden har det skett flera skjutningar och våldsbrott i studentområden och områden där många studenter rör sig. Hur vill ni göra stadsmiljön tryggare?
Det kräver både mjuka insatser, som stöd till föreningar, förebilder, satsningar på skola och socialtjänst, och hårdare insatser som fler poliser, ordningsvakter, blandning av boendeformer och övervakningskameror.
3. Många studenter lämnar Uppsala kommun när de studerat klart. Hur, om alls, kommer ni arbeta för att behålla akademikerna i kommunen?
Vi behöver locka med attraktiva arbetstillfällen, ett intressant idrotts- och kulturliv och förbättra möjligheterna att hitta bostad. Liberalerna införde studentmedarbetare i kommunen under förra mandatperioden, det vill vi arbeta vidare med.
4. Hur kan kommun och region bli bättre på att tillmötesgå efterfrågan på VFU?
Vi behöver se till att yrkesgrupper som ex. lärare och sjuksköterskor får en rimlig arbetsbelastning så att de känner att det är möjligt att ta sig an studenter. De behöver också få tid avsatt för uppdraget.
5. Hur, om alls, vill ni öka studentinflytandet i frågor på kommunpolitisk nivå?
Kommunpolitiker behöver möta studenter oftare och i fler sammanhang och på så sätt inhämta studenters synpunkter och idéer. De formella möten som sker mellan studenter och kommunen en gång per termin behöver dessutom ökas till två.
6. Studenter är ett cyklande folk – hur vill ni förbättra framkomligheten och säkerheten för stadens cyklister?
Vi ser gärna att snabbcykelederna utvecklas och vill bygga ett ”förbifart Uppsala” med snabbcykelleder som snabbt och säkert tar dig från ena änden av stan till den andra utan att passera de allra mest centrala delarna.
7. Anser ni att studentpriserna för kollektivtrafiken är på en rimlig nivå?
Vi vill att fler åker kollektivt. Det är färre som åker under dagtid. Därför vill vi att det ska bli billigare resor för alla mellan kl 9-15.
8. Om ert parti var en student, vilket ämne skulle ni läsa då?
Som det skolparti vi är skulle vi läsa på lärarutbildningen för att bidra till att fler lärare utbildas och kan ta sig an uppdraget att undervisa barn och unga och bidra till att de blir självständiga unga vuxna.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

Centerpartiet

1. Hur ska ni få bukt på bostadssituationen för universitetsstuderande i kommunen? Vill ni behålla kö- och förmedlingsavgifterna för studenter i Uppsala bostadsförmedling?
Vi vill ta bort förmedlingsavgiften. Vi måste fortsätta bygga i Uppsala, men bygga smartare. Mer prisvärda bostäder måste prioriteras högre. Vi vill även bygga mer utanför centralorten, för mer varierade boendemiljöer.
2. Den senaste tiden har det skett flera skjutningar och våldsbrott i studentområden och områden där många studenter rör sig. Hur vill ni göra stadsmiljön tryggare?
Centerpartiet var drivande i införandet av ordningsvakter och vill fortsätta satsa på dem. Vi vill också stärka förebyggande arbete med skola, socialtjänst och polis, och inrätta en trygghetscentral med särskilt trygghetsnummer.
3. Många studenter lämnar Uppsala kommun när de studerat klart. Hur, om alls, kommer ni arbeta för att behålla akademikerna i kommunen?
Vi vill stärka det lokala näringslivet så att fler karriärmöjligheter uppstår inom olika branscher i Uppsala, liksom bidra till mer varierade boendemiljöer i hela kommunen.
4. Hur kan kommun och region bli bättre på att tillmötesgå efterfrågan på VFU?
Vi vill höja statusen på handledarskap genom lönetillägg, samt stärka handledarkompetensen genom utbildning. VFU ska vara ett utbildningsmoment, inte en obetald praktik. Därtill måste vi säkerställa tillräckligt med platser.
5. Hur, om alls, vill ni öka studentinflytandet i frågor på kommunpolitisk nivå?
Vi vill se ett större utbyte mellan kårernas och kommunens ledning, exempelvis fler och mer regelbundna möten mellan kårledningen och kommunstyrelsens arbetsutskott.
6. Studenter är ett cyklande folk – hur vill ni förbättra framkomligheten och säkerheten för stadens cyklister?
Korsningar i fler plan där så är möjligt och ekonomiskt försvarbart. Fortsätt bygga ut cykelvägar och snabbcykelleder, samt säkra fler cykelparkeringar i centrum och kring universitetsbyggnader.
7. Anser ni att studentpriserna för kollektivtrafiken är på en rimlig nivå?
Ja, vi tycker att den nuvarande studentrabatten är rimlig. Centerpartiet hade gärna sett studentrabatt även på enkelbiljetter, men det finns i nuläget inte ekonomiskt utrymme för det.
8. Om ert parti var en student, vilket ämne skulle ni läsa då?
Socionomprogrammet skulle tillvarata vår passion för humanism. Påbyggnad med magisterprogrammet i hållbar destinationsutveckling skulle väl spegla vårt engagemang för entreprenörskap, miljö och klimat och en levande landsbygd.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

Moderaterna

1. Hur ska ni få bukt på bostadssituationen för universitetsstuderande i kommunen? Vill ni behålla kö- och förmedlingsavgifterna för studenter i Uppsala bostadsförmedling?
Vi vill bygga fler enkla och prisvärda bostäder. Vi har exempel under mandatperioden där de rödgröna stoppat bostäder. Ja och behålla halveringen av avgiften för tidsbegränsade hyreskontrakt, vilket många studentbostäder är.
2. Den senaste tiden har det skett flera skjutningar och våldsbrott i studentområden och områden där många studenter rör sig. Hur vill ni göra stadsmiljön tryggare?
Vi vill ha kameror som både avskräcker och ser till att brott kan klaras upp. Otrygga platser blir trygga genom ex. belysning, klotterbekämpning och röjning av buskage. Vi vill ha fler poliser och fler ordningsvakter på fler platser.
3. Många studenter lämnar Uppsala kommun när de studerat klart. Hur, om alls, kommer ni arbeta för att behålla akademikerna i kommunen?
Dels genom att erbjuda fler bostäder som exempelvis hyresrätter och bostadsrätter som möjliggör att man kan bo kvar, sedan öka kopplingen mellan universitet och det lokala näringslivet och kommunen.
4. Hur kan kommun och region bli bättre på att tillmötesgå efterfrågan på VFU?
Det behövs bättre information, kommunikation och planering. Exempelvis tycker vi att kommunen ska utveckla en app där studenter själva kan ha direktkontakt med verksamheterna.
5. Hur, om alls, vill ni öka studentinflytandet i frågor på kommunpolitisk nivå?
Vi vill återinföra det studentinflytandeforum som fanns när vi satt vid makten i Uppsala. Det innebär regelbundna träffar mellan universiteten, studentkårer och politiker i kommunen där aktuella frågor som rör studenterna kan diskuteras.
6. Studenter är ett cyklande folk – hur vill ni förbättra framkomligheten och säkerheten för stadens cyklister?
Alla nya studenter ska få en cykelguide med information i samband med studentmottagningen. Vi vill även ha fler cykelparkeringar i Uppsala.
7. Anser ni att studentpriserna för kollektivtrafiken är på en rimlig nivå?
Ja, vi anser att nivån på subventionering som är idag är rimlig.
8. Om ert parti var en student, vilket ämne skulle ni läsa då?
Vi skulle läsa hållbar utveckling. Moderaterna ser till ekonomiskt-,  ekologiskt- och socialt-perspektiv när vi utvecklar Uppsala för framtiden. Vi vill ha rättigheter, skyldigheter och möjligheter som är lika för alla!

 

––––––––––––––––––––––––––

 

Kristdemokraterna
 
1. Hur ska ni få bukt på bostadssituationen för universitetsstuderande i kommunen? Vill ni behålla kö- och förmedlingsavgifterna för studenter i Uppsala bostadsförmedling?

Vi vill stimulera andrahandsuthyrningen av bostäder som kan möjliggöras genom att låta hyra ut delar av en villa eller lägenhet skattefritt. Vi vill inte förändra nuvarande kö- och förmedlingsavgifter. Det ska vara lika för alla.
2. Den senaste tiden har det skett flera skjutningar och våldsbrott i studentområden och områden där många studenter rör sig. Hur vill ni göra stadsmiljön tryggare?
Vi tycker att Uppsala kommun ska fortsätta använda sig av kommunala ordningsvakter som ett komplement till polisen och att det sätts upp trygghetskameror på flera platser i Uppsala där behovet anses vara som störst.
3. Många studenter lämnar Uppsala kommun när de studerat klart. Hur, om alls, kommer ni arbeta för att behålla akademikerna i kommunen?
Det ska finnas bostäder och skolor som gör det möjligt att bilda familj här. Stärkt samarbete behövs mellan kommun och näringsliv så att vi kan visa studenter att Uppsala är en plats där man har möjlighet att få intressanta jobb.
4. Hur kan kommun och region bli bättre på att tillmötesgå efterfrågan på VFU?
Här behöver vi samverka bättre med universitet och se till att kommun och region är aktiva att ordna VFU i sina egna verksamheter. Det är en del i arbetet som attraktiv arbetsgivare och för god rekrytering.
5. Hur, om alls, vill ni öka studentinflytandet i frågor på kommunpolitisk nivå?
Det är viktigt att kommunen ser till att boka in regelbundna möten med studentkårerna, nationerna och andra studentorganisationer. Kommunen behöver bli bättre på att visa att studenterna är en stor och viktig del av Uppsala.
6. Studenter är ett cyklande folk – hur vill ni förbättra framkomligheten och säkerheten för stadens cyklister?
Vi förespråkade redan 2009 en hastighetssänkning till 30 km/h i delar av innerstan. Vi behöver också se över våra vägar och se till att vägar är utformade som gör att bilar, bussar och cyklister kan få en bra och säker framfart.
7. Anser ni att studentpriserna för kollektivtrafiken är på en rimlig nivå?
Vi anser att studentpriserna för kollektivtrafiken är på en rimlig nivå, men det är viktigt att vi ser till att nuvarande system gynnar studenter från alla delar av länet med gemensamma kort och biljettsystem för hela Mälardalen.
8. Om ert parti var en student, vilket ämne skulle ni läsa då?
Om KD vore en student så skulle vi utbilda oss till sjuksköterska. Eftersom vården är i stort behov utav personal så behöver vi möta upp den efterfrågan som finns inom yrket. Samtidigt är vårdfrågor något som vi brinner extra för.

––––––––––––––––––––––––––

Sverigedemokraterna

1. Hur ska ni få bukt på bostadssituationen för universitetsstuderande i kommunen? Vill ni behålla kö- och förmedlingsavgifterna för studenter i Uppsala bostadsförmedling?
Vi skulle gärna se att kommunen satsade på fler studentboenden i kommunen. Det gäller både de som byggs av kommunen med även av extern part. Vi ser avgifterna som nödvändigt för att kunna upprätthålla en fortsatt service.
2. Den senaste tiden har det skett flera skjutningar och våldsbrott i studentområden och områden där många studenter rör sig. Hur vill ni göra stadsmiljön tryggare?
SD har motionerat för fler ordningsvakter i kommunen, vi föreslår också att centrala delar av staden ska ha kameraövervakning. Polisen behöver också mer resurser och fler befogenheter.
3. Många studenter lämnar Uppsala kommun när de studerat klart. Hur, om alls, kommer ni arbeta för att behålla akademikerna i kommunen?
SD kommer fortsätta arbetet med att förbättra kommunikationen med andra delar av länet och landet. Ett led i detta vore att förbättra tågförbindelserna till Stockholm. Vi arbetar också för en sänkt skatt i kommunen.
4. Hur kan kommun och region bli bättre på att tillmötesgå efterfrågan på VFU?
Inom vården förordar Sverigedemokraterna ett statligt finansierat kompetenslyft, med full lön för till exempel sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig. Staten, regionen och kommunen måste öka sitt samarbete för att lösa bristen.
5. Hur, om alls, vill ni öka studentinflytandet i frågor på kommunpolitisk nivå?
Det starkaste verktyget för det, är att engagera sig i ett politiskt parti som man sympatiserar med. Vi skulle gärna se fler folkomröstningar på lokal nivå, vi tror att det är viktigt för att säkerställa inflytandet från medborgare.
6. Studenter är ett cyklande folk – hur vill ni förbättra framkomligheten och säkerheten för stadens cyklister?
Vi tycker det är viktigt att kommunen säkerställer bra cykelstråk mellan platser där det vistas mycket studenter. Bättre snöröjning, belysning och att kommunen ser till att reparera vägarna vid behov.
7. Anser ni att studentpriserna för kollektivtrafiken är på en rimlig nivå?
Kollektivtrafiken i länet har under långt tid höjt priset på sina biljetter. Vi vill gärna se att regionen arbetar för att sänka priset och en ev. ny spårvagn leder också till ökade kostnader. Därför är vi emot förslaget.
8. Om ert parti var en student, vilket ämne skulle ni läsa då?
Vi hade läst offentlig förvaltning, för att undvika käbbel.

 

 

Sammanställning: Lina Svensk och Sandra Gunnarsson